Nr 338 z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet

 
UCHWAŁA  Nr  338
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 czerwca 2018 roku
 
w sprawie  zmiany Uchwały Nr 753 z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów
o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat  za
usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych
 
Na podstawie art. 160a ust. 1 i 5 w zw. z art. 98 ust. 1 pkt 5 oraz art. 99 ust. 1 pkt 1-6 ustawy
z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 753 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów i opłat za usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w ramach studiów wyższych, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  w Załączniku Nr 1 § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Student wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych
         zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
         2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
         i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
         rozporządzenie o ochronie danych).”
 
2)  w Załączniku Nr 2 § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Student wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych
          zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
          2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
          osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
          95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 
3)  w Załączniku Nr 3 § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
     „5. W przypadku przekroczenia terminu opłaty, Uniwersytet wzywa do bezzwłocznego
          uregulowania należności, a w przypadku niedopełnienia przez Studenta tego obowiązku,
          Dziekan wydziału może skreślić studenta z listy studentów.”
 
4)  w Załączniku Nr 3 § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
     „4. Student wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet swoich danych osobowych
          zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
          2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
          osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
          95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.06.2018
Data publikacji:
03.07.2018 10:12
Data aktualizacji:
03.07.2018 10:12
Liczba wyświetleń:
1542
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw338.docx14.91 KB