Nr 344 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/2019

 
UCHWAŁA Nr 344
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w roku akademickim 2018/2019
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W związku z wejściem w życie z dniem 1 października 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej ustawą, określa się następujące zadania do realizacji
w roku akademickim 2018/2019:
 
  1)  w zakresie organizacji Uczelni:
       a)  opracowanie struktury Uniwersytetu dostosowanej do nowego podziału dziedzin nauki
           i dyscyplin naukowych oraz innych przepisów ustawy i rozporządzeń Ministra Nauki
           i Szkolnictwa Wyższego,
       b)  opracowanie zasad funkcjonowania wewnętrznych organów Uczelni, do których kompetencji
           będzie należało nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz nadzór
           nad prowadzeniem szkół doktorskich,
       c)  weryfikacja struktury centralnej administracji Uczelni,
  2)  w zakresie kształcenia:
       a)  przyporządkowanie kierunków kształcenia do nowego podziału dziedzin nauki i dyscyplin
           naukowych,
       b)  dostosowanie kształcenia dualnego do przepisów ustawy oraz dalszy jego rozwój,
       c)  kontynuacja działań związanych z umiędzynarodowieniem kształcenia, ze szczególnym
           uwzględnieniem wdrożenia anglojęzycznej wersji kształcenia na wybranych kierunkach
           studiów stacjonarnych,
 
  3)  w zakresie badań naukowych:
       a)  wybór dyscyplin naukowych dostosowany do przepisów ustawy, nowego podziału dziedzin
           nauki i dyscyplin naukowych oraz kryteriów ewaluacji dyscyplin,
       b)  opracowanie systemu zarządzania dyscyplinami naukowymi, 
  4)  przygotowanie Uniwersytetu w zakresie projakościowej polityki kadrowej dostosowanej
      do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem oceny
kadry naukowo-dydaktycznej i naukowej pod
      kątem nowych dyscyplin naukowych,
 
  5)  opracowanie nowego statutu Uczelni, regulaminu pracy i regulaminu zatrudniania dostosowanego
      do ustawy oraz powołanie Rady Uczelni.
 
§ 2
Poza zadaniami, o których mowa w § 1, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
za najistotniejsze do realizacji w roku akademickim 2018/2019 uznaje:
  1)  przygotowanie programu inwestycyjnego Uniwersytetu z wykorzystaniem obligacji skarbowych,
  2)  wdrożenie programu badawczego dotyczącego historii Pomorza Wschodniego, realizowanego
      we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz Archidiecezjami obydwu regionów,
  3)  utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Monitoringu Bezpieczeństwa Środowiskowego. 
§ 3
W terminie do dnia 31 października 2018 r. Rektor, w drodze decyzji, określi harmonogram działań objętych niniejszą uchwałą oraz zakres odpowiedzialności prorektorów i kanclerza za ich realizację. 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 10:32
Data aktualizacji:
03.10.2018 10:33
Liczba wyświetleń:
1586
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw344.docx18.08 KB