Nr 352 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań..."

 
UCHWAŁA Nr 352
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 291 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 w Uchwale Nr 291 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu własnego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na realizację projektu pn. „Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014 – 2020, Działanie 1.1. Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2. Zadanie obejmuje działania przygotowawcze i inwestycyjne w tym prace projektowe i budowlane, zakup aparatury naukowej i wyposażenia laboratoriów, koszty zarządzania i koordynowania projektu na wydziałach: Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Bioinżynierii, Nauki
o Żywności, Biologii i Biotechnologii oraz na Wydziale Nauk o Środowisku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 25 035 342,72 złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 72/100) w tym wkład własny wynoszący 5 892 995,64 złotych (słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 64/100).
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 12:15
Data aktualizacji:
03.10.2018 12:16
Liczba wyświetleń:
1484
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw352.doc45.5 KB