Nr 355 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacji zabytkowego Parku w Kortowie”

 
UCHWAŁA Nr 355
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacji zabytkowego Parku w Kortowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 Uchwały Nr 111 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca
2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacji zabytkowego Parku w Kortowie”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie wkładu własnego wynoszącego 973 427,82 PLN (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 82/100).”
 
2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Pozostałe środki w wysokości 1 613 492,18 PLN (słownie: milion sześćset trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 18/100), zostaną pokryte w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 13:00
Data aktualizacji:
03.10.2018 13:00
Liczba wyświetleń:
1454
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw355.doc47.5 KB