Nr 356 z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta...

 
UCHWAŁA Nr 356
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 września 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Szacowany koszt zadania wynosi 11 323 642,02 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta
    dwadzieścia trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa złote 02/100), w tym roboty remontowe,
    modernizacyjne i termomodernizacyjne.”
 
2) w § 2 ust. 3 i otrzymuje brzmienie:
    „3. Koszty remontowe w wysokości 7 813 087,79 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzynaście
    tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 79/100) zostaną pokryte z Funduszu Pomocy Materialnej
    dla Studentów i Doktorantów.”
 
§ 2
Realizację Uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.09.2018
Data publikacji:
03.10.2018 13:09
Data aktualizacji:
03.10.2018 13:14
Liczba wyświetleń:
1512
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw356.doc52 KB