Nr 366 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% ....

 
Uchwała Nr 366
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 800 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym
ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania
50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek dochodowy
od osób fizycznych

 

Na podstawie art. 151 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U.
z 2012 r. poz. 572 ze zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz
z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 9b pkt 8 i ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.),  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1) Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie:

     Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 800 Senatu UWM z dnia 20 listopada 2015 roku

 

2) Załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie:

 

     Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 800 Senatu UWM z dnia 20 listopada 2015 roku

 

 § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

  

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 12:57
Data aktualizacji:
10.12.2018 13:30
Liczba wyświetleń:
2659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal2Uchw366.docx13.08 KB
Zal3Uchw366.docx13.08 KB
Uchw366.pdf130.57 KB