Nr 369 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin...

 
 
UCHWAŁA Nr 369
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich
i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, ze zm.
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 i art. 11 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W § 7 Uchwały Nr 187 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września
2017 r. w sprawie zasad ustalania obowiązków nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych
w danym roku akademickim ze zm. dodaje się ust. 30 o treści:
„30. Nauczycielowi akademickiemu zatrudnionemu w grupie pracowników dydaktycznych,
w przypadku powierzenia wykonywania zadań innych niż określone powyżej, Rektor może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości 2/3 godzin obliczeniowych rocznie. Procedurę, o której mowa w ust. 8, stosuje się odpowiednio.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 22:38
Data aktualizacji:
10.12.2018 22:38
Liczba wyświetleń:
1841
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
0145_001.pdf52.93 KB