Nr 371 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w działkach...

 
UCHWAŁA Nr 371
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2018 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 12/1, gmina Ostróda wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w działkach gruntu nr 12/10 i 12/11, obręb Bałcyny
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Na podstawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie
    bezprzetargowym
przez Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie dotychczasowemu najemcy,
    prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 39,30 m2 położonego w miejscowości Bałcyny
    12, wraz z udziałem w wysokości 34/100 części działki nr 12/10 o powierzchni 0,1842 ha, księga
    wieczysta nr EL10/00018372/0 oraz udziałów w wysokości 50/100 w częściach wspólnych budynku
    gospodarczego i działce gruntu nr 12/11 o powierzchni 0,0972 ha, księga wieczysta nr
    EL10/00018373/7.
2.  Wyrys z mapy, rzut poglądowy lokalu mieszkalnego oraz rzut budynku gospodarczego G-12/1 stanowią
    załączniki do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 44 338,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące trzysta trzydzieści osiem złotych).
 
§ 3
1.  Na podstawie § 11 w/w Regulaminu sprzedaży i udokumentowanych uprawnień kupującego do
    pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela bonifikaty w wysokości 75%
    wartości nieruchomości.
2.  Cena sprzedaży z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 11 084,50 zł (słownie: jedenaście tysięcy
    osiemdziesiąt cztery złote 50/100).
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2018
Data publikacji:
10.12.2018 23:03
Data aktualizacji:
10.12.2018 23:03
Liczba wyświetleń:
1327
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw371.pdf325.28 KB