Nr 381 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 
UCHWAŁA Nr 381
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 305 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 dokonuje się następujących zmian:
1.  W § 2:
     1)  ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
          „2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
               kierunki studiów oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej
               opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,”;
     2)   ust. 6 otrzymuje brzmienie:
          „6. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu
               (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych
               przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych
               (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla
               każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem
               najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.”;
     3)   ust. 13 otrzymuje brzmienie:
          „13. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów
                  ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów ubiegających się
                  o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz w przypadku
cudzoziemców.”;
     4)   ust. 14 otrzymuje brzmienie:
          „14. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku polskim, jeżeli:
              1) ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach
                  wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
              2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego
                  co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw
                  Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
              3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego
                   pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
              4) posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydany w Polsce, lub
              5
) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku
                  polskim i udokumentują ten fakt.”;
    5)   ust. 15 otrzymuje brzmienie:
         „15.
Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku obcym, jeżeli:
              1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą realizowane
                  studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada
                  2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106) lub
                  za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku
                  obcym, w którym będą realizowane studia, lub
              3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
                  języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.”.
2.  W § 7 ust. 2:
      1)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:
           „3) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
                 w języku obcym,”;
      2)   pkt 5 otrzymuje brzmienie:
           „5) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia
                 do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało
                 wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego
                 dokumentu,”;
      3)   pkt 7 otrzymuje brzmienie:
           „7) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia
                 do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało
                 wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego
                 dokumentu,”.
3.  W § 7 ust. 4 pkt 1:
      1)   lit. a otrzymuje brzmienie:
           „a) na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia, dietetyka,
                 gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi,
                 inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, inżynieria przetwórstwa żywności,
                 leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, położnictwo,
                 ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie człowieka,
                 towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji,
                 edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),”;
       2) lit. c otrzymuje brzmienie:
           „c) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,
                 informatyka, inżynieria informacji, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa
                 maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,”;
       3) lit. d otrzymuje brzmienie:
            „d) na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów,
                  bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja
                  społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika,
                  pedagogika specjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, politologia, praca socjalna,
                  prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo,
                  zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),”;
      4)   lit. f – h otrzymują brzmienie:
           „f) na kierunku filologia, w zakresie filologii rosyjskiej – przedmioty: język polski i język rosyjski,
            g) na kierunku filologia, w zakresie filologii germańskiej oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie
                języka niemieckiego – przedmioty: język polski i język niemiecki,
            h) na kierunku filologia, w zakresie filologii angielskiej oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie
                języka angielskiego – przedmioty: język polski i język angielski,”.
4.  W § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
      „4. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uniwersytet zastrzega sobie prawo
            do nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi
            na wniosek kandydata lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie na inny
            kierunek studiów, na którym pozostały wolne miejsca.”.
5.  W § 11:
     1)  w ust. 1 skreśla się pkt. 4;
     2)  w ust. 2 skreśla się pkt. 2;
     3)  skreśla się ust. 5.
6.  W § 12:
     1)  w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
         „2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
               na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
               zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy
               świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),”;
     2)  w ust. 4 skreśla się pkt 2 i 3;
     3)  w ust. 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5) potwierdzenie znajomości języka angielskiego.”.
7.  W § 13:
     1)  w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
          „2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
                na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
                zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy
                świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),”;
     2)  w ust. 4 skreśla się pkt 2 i 3;
     3)  w ust. 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „5) potwierdzenie znajomości języka angielskiego.”.
8.  W § 14:
     1)  w dziale A ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać
          się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata
          uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.”;
 
     2)   w dziale A ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego
          stopnia kierunku, którego zakres obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień
          nauczycielskich.”;
     3)   w dziale B ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać
          się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata
          uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.”;
     4)   w dziale B ust 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „1) na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka kulinarna,
                mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności
                i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii –
                przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),”;
     5)   w dziale B ust. 3 pkty 6 – 8 otrzymują brzmienie:
          „6) na kierunku filologia w zakresie filologii rosyjskiej oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie
                języka rosyjskiego – przedmioty: język polski i język rosyjski,
            7) na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie
                języka niemieckiego – przedmioty: język polski i język niemiecki,
            8) na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej oraz specjalności nauczycielskiej w zakresie
                języka angielskiego – przedmioty: język polski i język angielski.”;
     6)   w dziale C ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać
          się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata
          uzyskanych w wyniku ukończenia studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.”.
9.  W § 15:
     1)   w ust. 1 skreśla się pkt 3;
     2)   w ust. 2 skreśla się pkt 2.
10. W § 16:
     1)   w ust. 2 skreśla się pkt 5 i 6;
     2)   w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
          „7) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.”;
     3)   ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia
          wydaje:
          1) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu do obywateli polskich,
          2) Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.”.
11. § 17 otrzymuje brzmienie:
㤠17
    1. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
        do Rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
    2. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor.
    3. Decyzja Rektora jest ostateczna.”.
12. W załączniku 1A:
       1)   skreśla się wiersze 3, 22 oraz 24;
      2)   wiersz 56. otrzymuje brzmienie: „56. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”;
      3)   dodaje się wiersz 60. w brzmieniu:
 
 
 
60.

Inżynieria środowiska

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**

4. Geografia

5. Informatyka

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

 

13. W załączniku 1B wiersz 2 otrzymuje brzmienie:

 

2.

Filologia, w zakresie

- filologii angielskiej

1. Język polski

2. Język angielski

1. Historia
2. Geografia

3. Język łaciński
  i kultura
  antyczna

4. Matematyka

- sp. nauczycielskiej
   w zakresie  języka
   angielskiego

- sp. nauczycielskiej w zakresie
  języka niemieckiego

1. Język polski

2. Język niemiecki

- filologii rosyjskiej

1. Język polski
2. Język obcy
    nowożytny*

- filologii germańskiej

 

 

 

 

 

 

 

 


14.  W załączniku 2A:

        a.    skreśla się wiersze 3, 22 oraz 24;
        b.    wiersz 56. otrzymuje brzmienie: „56. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”;
        c.    wiersz 61. otrzymuje brzmienie:

61.

Filologia, w zakresie

- filologii angielskiej

1. Język angielski

2. Historia lub matematyka lub
 geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. nauczycielskiej w zakresie języka angielskiego

- sp. nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego

1. Język niemiecki

2. Historia lub matematyka lub
 geografia lub język łaciński

3. Język polski

- filologii rosyjskiej

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub
 geografia lub język łaciński

3. Język polski

- filologii germańskiej

         d.    dodaje się wiersz 64. w brzmieniu:  

64.

Inżynieria środowiska

1. Matematyka lub geografia
    lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia
    lub biologia*

3. Język obcy nowożytny***

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
18.12.2018 16:18
Data aktualizacji:
18.12.2018 16:18
Liczba wyświetleń:
1392
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw381.pdf330.96 KB