Nr 382 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 
UCHWAŁA Nr 382
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2018 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 306 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 maja 2018 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 306 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 dokonuje się następujących zmian:
1.  W § 2:
     1)   ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
          „2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
                kierunki studiów oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej
                opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,”;
     2)   ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne
          (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie
          wprowadzonych danych przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów
          kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla
          każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem
          najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.”;
     3)   ust. 13 otrzymuje brzmienie: „13. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów
          w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów
          ubiegających się o przyjęcie na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz w przypadku
          cudzoziemców.”;
     4)   ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane
          w języku polskim, jeżeli:
          1) ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach
              wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
          2
) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego
              co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw
              Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
          3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego
              pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub
          4) posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydany w Polsce, lub
          5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku
              polskim i udokumentują ten fakt.”;
     5)   ust. 15 otrzymuje brzmienie:
          „15.
Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku obcym, jeżeli:
                  1) posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą realizowane
                      studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada
                      2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 106), lub
                  2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą
                      szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym,
                      w którym będą realizowane studia, lub
                  3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
                      języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.”.
  
     6)   Dodaje się ust. 16 w brzmieniu:
          „16. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.”.
2.  W §7 ust. 2:
      1)   pkt 3 otrzymuje brzmienie:
           „3) tłumaczenie na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli
                 zostało sporządzone w języku obcym,”;
      2)   pkt 5 otrzymuje brzmienie:
           „5) zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia
                 do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało
                 wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego
                 dokumentu,”;
3.   W §7 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
      „2) na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, informatyka, mechanika i budowa
            maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,”;
4.  W §7 ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     „3) na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia,
           nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna,
           politologia, praca socjalna, prawo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza
           o społeczeństwie)”;
5.  W § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów
     Uniwersytet zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku opłata
     rekrutacyjna podlega zwrotowi na wniosek kandydata lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać
     się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym pozostały wolne miejsca.”.
6.  W § 10:
      1)  w ust. 1 skreśla się pkt. 4;
      2)  w ust. 2 skreśla się pkt. 2.
7.  W § 11:
     1)   w dziale A ust. 2 otrzymuje brzmienie:
          „2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
                ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia
                studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.”;

     2)  
w dziale A ust. 4 otrzymuje brzmienie:
          „4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres
                obejmuje kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich.”;
     3)   w dziale B ust. 2 otrzymuje brzmienie:
          „2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
                ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia
                studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.”;
     4)   w dziale B ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
          „2) na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, informatyka, inżynieria precyzyjna
                w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, mechanika i budowa maszyn - przedmioty:
                matematyka i fizyka,”;
     5)   w dziale B ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
          „4) na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej –  przedmioty: język polski i język angielski.”;
     6)   w dziale C ust. 2 otrzymuje brzmienie:
          „2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
                ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia
                studiów określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.”.
8.  W § 12:
     1)   w ust. 1 skreśla się pkt 3;
     2)   w ust. 2 skreśla się pkt 2.
9.  W § 13:
     1)   w ust. 2 skreśla się pkt 5 i 6;
     2)   w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
          „7) przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.”;
     3)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:
          „3. Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje:
                1) Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu do obywateli polskich,
                2) Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.”.
10. § 14 otrzymuje brzmienie:
㤠14
     1. Od decyzji o odmowie przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
         do Rektora, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
     2. Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor.
     3. Decyzja Rektora jest ostateczna.”.
11. W załączniku 1:
      1)   skreśla się wiersz 8.;
      2)    wiersz 23. otrzymuje brzmienie: „23. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.
12. W załączniku 2:
      1)   skreśla się wiersz 8.;
      2)   wiersz 23. otrzymuje brzmienie:
           „23. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”.
 § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
   
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2018
Data publikacji:
20.12.2018 15:17
Data aktualizacji:
20.12.2018 15:17
Liczba wyświetleń:
1261
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw382.pdf204.77 KB