Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Gospodarki Nieruchomościami

 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta w Instytucie Geografii i Gospodarki Nieruchomościami
 
 
 
Kandydaci przystępujący do konkursu powinni:
 • posiadać stopień doktora w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, specjalność ekologia,
 • posiadać w całym dorobku co najmniej 2 prace twórcze opublikowane w czasopiśmie wymienionym
  w części A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 1. pracę jako pierwszy autor,
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie hydrobotaniki, dendrologii oraz zarządzania
  i ochrony obszarów chronionych,
 • posiadać doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia badań podwodnych z wykorzystaniem płetwonurkowania oraz badań hydrobotanicznych (w tym na obszarach objętych różnymi formami ochrony przyrody),
 • posiadać doświadczenie w zakresie planowania i prowadzenia badań podwodnych z wykorzystaniem płetwonurkowania,
 • pełnić funkcję kierownika lub wykonawcy w minimum trzech projektach zewnętrznych,
 • wykazać się umiejętnością obsługi oprogramowania GIS,
 • wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Kwestionariusz osobowy
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 3. Odpis dyplomu doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.
 4. Pisemna opinia promotora lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy.
 5. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej.
 6. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych,
  dydaktycznych i organizacyjnych
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 7. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy
  kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu.
 8. Informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 9. Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 10. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców.
 12. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej.
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
Dokumenty wymienione w pkt. 4, 5 i 6 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym  oraz przebiegu postępowania konkursowego wraz ze zmianami wniesionymi Uchwałami  nr 108 z dnia 11 kwietnia 2017 roku oraz nr 205
z dnia 17 października 2017 roku.
 
 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Biurze Dziekana w terminie
  od 21 stycznia do 4 lutego 2019 roku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 3. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 6 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 5. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wytworzył:
dr hab. Paweł Wielgosz, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
21.01.2019
Data publikacji:
22.01.2019 09:03
Data aktualizacji:
19.11.2019 14:47
Liczba wyświetleń:
3352
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkta.pdf181.08 KB