Nr 396 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie kosztów pośrednich

UCHWAŁA Nr 396
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2019 roku

 
w sprawie wysokości kosztów pośrednich
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza wysokość kosztów pośrednich.
2.  Wysokość kosztów pośrednich, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
1.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości
    kosztów pośrednich innych niż wskazane w załączniku do Uchwały.
2.  Podstawą naliczenia kosztów pośrednich w działalności naukowej jest suma kosztów
    bezpośrednich.
3.  Wysokość kosztów pośrednich i podstawa ich naliczenia na działalność naukową może ulec zmianie
    jeżeli odrębne przepisy stanowią inaczej.
4.  Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z UE w ramach Programu Horyzont
    2020 podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem
    wniosku.
 
§ 3
Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.
 
§ 4
Traci moc Uchwała nr 365 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie kosztów pośrednich.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
30.01.2019 18:48
Data aktualizacji:
05.02.2019 13:53
Liczba wyświetleń:
2229
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw396.pdf121.45 KB
ZalUchw396.pdf112.18 KB