Nr 397 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie programu studiów wyższych

 
UCHWAŁA Nr 397
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie programu studiów wyższych
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668), § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zm.), w związku z § 4 ust. 1-4 Uchwały Nr 368 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i  innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:
 
§ 1
1. Program studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków
   i profili kształcenia, realizowanych w formie stacjonarnej, uwzględnia zajęcia z wychowania
   fizycznego w wymiarze 60 godzin bez wyceny punktów ECTS, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na kierunkach, dla których rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego
   określono standard kształcenia, realizacja zajęć z wychowania fizycznego odbywa się zgodnie
   z zaleceniami i w wymiarze godzin określonym w standardzie.
 
§ 2
Wymiar godzin zajęć z wychowania fizycznego, o którym mowa w § 1 ust. 1 dotyczy programów studiów cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
30.01.2019 18:54
Data aktualizacji:
06.02.2019 08:59
Liczba wyświetleń:
2101
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw397.pdf55.57 KB