Nr 419 z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 197 z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 419
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 stycznia 2019 roku
 
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 § 1
Traci moc uchwała nr 230 Senatu Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 listopada 2017 roku.
 § 2
W uchwale nr 197 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 września 2017 roku
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1)  §1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠1
2. Szacowany koszt zadania wynosi 32 821 040 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset
    dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych).”;
 
2)  §2 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 10 035 290 zł (słownie: dziesięć milionów trzydzieści pięć tysięcy
    dwieście dziewięćdziesiąt złotych).
2. Środki w wysokości 16 648 480 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset czterdzieści osiem
    tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych), zostaną pokryte w ramach dofinansowania ze środków
    Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2014-2020.
3. Środki w wysokości 6 137 270 zł (słownie: sześć milionów sto trzydzieści siedem tysięcy dwieście
    siedemdziesiąt złotych) stanowić będą środki związane z naliczonym podatkiem VAT, o którego
    zwrot będzie ubiegał się Uniwersytet, a które zostaną zabezpieczone ze środków własnych
    Uniwersytetu.”.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2019
Data publikacji:
01.02.2019 11:58
Data aktualizacji:
07.02.2019 13:25
Liczba wyświetleń:
1711
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw419.pdf67.53 KB