Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii

 
DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta naukowego (post-doc)
w Katedrze Neurochirurgii
w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma
dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych” – NCN OPUS 15, 
numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych lub pokrewnych,
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych,
 • udokumentowana praca ze zwierzętami oraz ukończone szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami doświadczalnymi,
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę oraz
  w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych
  w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN.
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:

1.   podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.   życiorys,
3.   kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.   kopia prawa wykonywania zawodu,
6.   odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
7.   informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i naukowych,
8.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta
     w grupie pracowników badawczych,
9.   oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia
  13 marca 2019 r.
  Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 15 marca 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczych zawiera się
  w przedziale: 4500–5500 zł brutto miesięcznie.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.02.2019
Data publikacji:
11.02.2019 13:25
Data aktualizacji:
26.03.2019 10:10
Liczba wyświetleń:
2512
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rozstrzygnieciekonkursuneurochirurgia.doc1.01 MB