Nr 420 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni

 
UCHWAŁA Nr 420
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni
 
Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”), określa sposób powołania pierwszej Rady Uczelni.
 
§ 2
1.  W skład pierwszej Rady Uczelni, zwanej dalej Radą, wchodzi:
      1)  6 członków (3 spośród wspólnoty Uczelni i 3 spoza wspólnoty Uczelni) wybieranych przez
          Senat,
      2)  Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
2.  Kadencja pierwszej Rady Uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.
3.  Członkiem Rady może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
    20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zmianami).
4.   Członkostwa w Radzie Uczelni nie można łączyć z pełnieniem funkcji organu Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub innej uczelni, członkostwem w radzie innej uczelni ani
    zatrudnieniem w administracji publicznej.
 
§ 3
1.   Kandydatów na członków Rady Uczelni może zgłosić:
     1)   Rektor,
     2)   co najmniej 10 członków Senatu, przy czym każdy z członków może zgłosić jednego
         kandydata.
2.   Zgłoszenie kandydata na członka Rady Uczelni następuje na piśmie i wymaga uzasadnienia.
3.   Zgłoszenie kandydata, oprócz uzasadnienia i podpisów osób zgłaszających, musi zawierać:
     1)   pisemną zgodę na kandydowanie,
     2)   oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszej Uchwały.
4.   Osoby spoza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie składają również oświadczenie
    o udostępnieniu danych osobowych objętych postępowaniem w sprawie wyłonienia kandydata
    do Rady Uczelni.
5.   Zgłoszenia kandydatów dokonuje się składając dokumenty, o których mowa w ust. 3,
    w zamkniętych kopertach do Uczelnianej Komisji Wyborczej w terminie 7 dni od ogłoszenia
    informacji na stronie internetowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w miejscu
    i czasie podanych w ogłoszeniu. 
6.   Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, Uczelniana Komisja Wyborcza dokonuje kontroli
    formalnej zgłoszeń. Z powyższych czynności sporządzany jest protokół, który podpisuje
    Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.
7.   Po stwierdzeniu spełnienia przez kandydata wszystkich warunków formalnych, Uczelniana Komisja
    Wyborcza sporządza informację o kandydatach, którą przekazuje Rektorowi w celu przesłania jej
    członkom Senatu wraz z programem posiedzenia Senatu, w trakcie którego nastąpi wybór
    członków Rady Uczelni.
 
§ 4
1.   Wyłanianie członków Rady Uczelni odbywa się:
      1)   w głosowaniu tajnym bezwzględną większością przy obecności co najmniej połowy składu
          Senatu;
      2)   na kartach do głosowania przygotowanych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, odrębnie dla
          kandydatów z grona pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i spoza
          Uczelni, na których znajdują się nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej, przed
          nazwiskiem umieszczona jest kratka, a na odwrocie karty pieczęć Uczelnianej Komisji
          Wyborczej.
2.   Senat powołuje do składu Rady Uczelni:
      1)   po 3 kandydatów z każdej z dwóch list, którzy uzyskali największą liczbę głosów
          z zachowaniem zasady, że każdy z nich otrzymał bezwzględną większość głosów,
      2)   Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
3.   Spośród członków Rady Uczelni wybranych z grona osób spoza Uczelni Senat wybiera
    Przewodniczącego Rady.
4.   Jeżeli w pierwszej turze głosowania bierze udział więcej niż trzech kandydatów i żaden z nich
    nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania, w której
    bierze udział tylko trzech kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów w pierwszej turze,
    z zastrzeżeniem ust. 5.
5.   W przypadku, gdy w pierwszej turze kilku kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów i liczba
    kandydatów przekracza liczbę miejsc w Radzie Uczelni, drugą turę głosowania poprzedza
    głosowanie wśród kandydatów z równą liczbą głosów.
5.   Jeśli nie uda się powołać pełnego składu Rady Uczelni w drugiej turze głosowania, postępowanie
    w sprawie wyłonienia członków Rady Uczelni powtarza się.
6.   Niezwłocznie po powołaniu każdy członek Rady Uczelni zobowiązany jest do złożenia
    Przewodniczącemu Senatu oświadczenia, o którym mowa w
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
    18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa
    z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a
    tej ustawy.
 
§ 5
1.   W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Uczelni w trakcie trwania kadencji uzupełnia się
    skład Rady Uczelni w trybie określonym w § 2-4 na okres do końca kadencji.
2.   Mandat członka Rady Uczelni wygasa w przypadku:
     1)   jego śmierci,
     2)   rezygnacji z członkostwa,
     3)   niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
         o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990
         oraz treści tych dokumentów lub informacji, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy,
     4)   zaprzestania spełniania wymogów określonych w § 2 ust. 3,
     5)   wygaśnięcia stosunku pracy w odniesieniu do członków Rady Uczelni z grupy pracowników
         Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
     6)   utraty funkcji Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego.
3.   Zrzeczenie się mandatu musi mieć formę pisemną. Pismo w sprawie zrzeczenia się mandatu kieruje
    się do Rektora.
4.   Wygaśnięcie mandatu stwierdza Rektor, który zawiadamia o tym fakcie Przewodniczącego
    Uczelnianej Komisji Wyborczej, w celu wszczęcia procedury uzupełnienia składu Rady Uczelni.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 11:16
Data aktualizacji:
28.02.2019 11:08
Liczba wyświetleń:
1718
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw420.pdf163.66 KB