Nr 446 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 446
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 114/3, 114/11, 114/12 położonych w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonych w załączniku
do niniejszej uchwały, objętych księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00035922/6,
na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w § 1 polega na:
  1)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych
      w postaci linii kablowej SN 15 kV o długości 1715 m,
  2)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
      konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
      elektroenergetycznych, o której mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
      odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez
      wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne się posługuje się w związku
      z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 27 362 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote) netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 15:24
Data aktualizacji:
12.06.2019 08:35
Liczba wyświetleń:
1524
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw446.pdf311.88 KB