Nr 447 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 447
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Tomaszkowie, gm. Stawiguda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 544, 547, 548
położonych w obrębie Tomaszkowo, gmina Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
oznaczonych w załączniku do niniejszej uchwały, objętych księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00035924/0,
na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w § 1 polega na:
  1)   znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń elektroenergetycznych
      w postaci linii kablowej SN 15 kV o długości 302 m,
  2)   prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
      konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
      elektroenergetycznych, o której mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
      odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez
      wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne się posługuje się w związku
      z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 10 947 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych) netto powiększonym
o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
27.02.2019 15:29
Data aktualizacji:
28.02.2019 13:27
Liczba wyświetleń:
1650
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw447.pdf152.73 KB