Nr 448 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 448
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały nr 294 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się, co następuje
 
§ 1
W Uchwale nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”, wprowadza się następujące zmiany:
1)   w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
    „2. Szacowany koszt zadania wynosi 11 520 651,45 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset
         dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 45/100), w tym roboty remontowe,
         modernizacyjne i termomodernizacyjne.”
2) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
 
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    wkładu własnego wynoszącego:
     1)  na termomodernizację: 224 591,26 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące pięćset
         dziewięćdziesiąt jeden złotych 26/100);
     2)   na roboty modernizacyjne: 2 357 742,27 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem
         tysięcy siedemset czterdzieści dwa 27/100).
2.  Środki w wysokości 976 483,74 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta
    osiemdziesiąt trzy złote 74/100) zostaną pokryte ze środków krajowych będących w dyspozycji
    Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie Programu
    priorytetowego „Poprawa jakości powietrza” Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
    w budownictwie, w formie dotacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki
    w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.
3.  Koszty remontowe w wysokości 7 961 834,18 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset
    sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset trzydzieści cztery złote 18/100) zostaną pokryte ze środków
    subwencji na utrzymanie i rozwoju potencjału dydaktycznego.”
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2019
Data publikacji:
08.04.2019 13:26
Data aktualizacji:
08.04.2019 13:26
Liczba wyświetleń:
1084
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument