Nr 450 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od...

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA Nr 450
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
w sprawie przyporządkowania kierunków prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych dla cykli kształcenia rozpoczynających się od roku akademickiego 2019/2020

 Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 ze zm.) oraz art. 214 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.),
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (zwany dalej „Senatem”) uchwala, co następuje:

 
§1
Senat przyporządkowuje kierunki prowadzonych w Uczelni studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych:
1)  kierunek administracja prowadzony na poziomie:
     a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
         – do dyscyplin: nauki prawne (87%), nauki o polityce i administracji (13%); dyscyplina wiodąca:
         nauki prawne,
     b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
          nauki prawne (91%), nauki o polityce i administracji (9%); dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
2)  kierunek administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – Filia UWM w Olsztynie)
    prowadzony na poziomie:
     a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
          nauki prawne (87%), nauki o polityce i administracji (13%); dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
     b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki prawne
         (91%), nauki o polityce i administracji (9%); dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
3)  kierunek administracja i cyfryzacja prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
     – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki prawne (85%),
     informatyka (15%); dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
4)  kierunek analiza i kreowanie trendów prowadzony na poziomie:
     a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
         – do dyscyplin: filozofia (52%), ekonomia i finanse (24%), nauki socjologiczne (24%); dyscyplina
         wiodąca: filozofia,
     b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
         filozofia (55%), ekonomia i finanse (21%), nauki socjologiczne (24%); dyscyplina wiodąca:
         filozofia,
5)  kierunek animacja pamięci społecznej prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
     4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia (93%), nauki o polityce
     i administracji (7%); dyscyplina wiodąca: historia,
6)  kierunek architektura krajobrazu prowadzony na poziomie:
     a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
         – do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo (55%), architektura i urbanistyka (32%), sztuki plastyczne
         i konserwacja dzieł sztuki (13%); dyscyplina wiodąca: rolnictwo i ogrodnictwo,
     b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
         rolnictwo i ogrodnictwo (52%), architektura i urbanistyka (48%); dyscyplina wiodąca:
         rolnictwo i ogrodnictwo,
7)  kierunek bezpieczeństwo narodowe prowadzony na poziomie:
     a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
         – do dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie (60%), nauki o polityce i administracji (40%);
         dyscyplina wiodąca: nauki o bezpieczeństwie,
     b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
         nauki o bezpieczeństwie (60%), nauki o polityce i administracji (40%); dyscyplina wiodąca:
         nauki o bezpieczeństwie,
8)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzony na poziomie:
     a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
         nauki prawne (52%), nauki o bezpieczeństwie (48%); dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
     b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
         nauki prawne (52%), nauki o bezpieczeństwie (48%); dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
9)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku – Filia UWM
    w Olsztynie) prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych
    o profilu praktycznym – do dyscypliny: nauki prawne (52%), nauki o bezpieczeństwie (48%),
    dyscyplina wiodąca: nauki prawne,
10)  kierunek bioinżynieria produkcji żywności prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
       – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: zootechnika i rybactwo
      (60%), technologia żywności i żywienia (40%); dyscyplina wiodąca: zootechnika i rybactwo,
11)  kierunek biologia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscypliny: nauki biologiczne (100%),
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
          nauki biologiczne (100%),
12)  kierunek biotechnologia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: nauki biologiczne (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            nauki biologiczne (100%),
13)  kierunek budownictwo prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: inżynieria lądowa i transport (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            inżynieria lądowa i transport (100%),
14)  kierunek chemia prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych
      o profilu praktycznym – do dyscypliny: nauki chemiczne (100%),
15)  kierunek dietetyka prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki medyczne (57%), nauki o zdrowiu (43%);
      dyscyplina wiodąca: nauki medyczne,
16) kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
      4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia (51%), filozofia (20%), nauki
      biologiczne (29%); dyscyplina wiodąca: historia,
17) kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna prowadzony na poziomie:
      a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
          – do dyscyplin: nauki o komunikacji społecznej i mediach (92%), historia (8%); dyscyplina wiodąca:
          nauki o komunikacji społecznej i mediach,
      b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: nauki
          o komunikacji społecznej i mediach (97%), historia (3%); dyscyplina wiodąca: nauki o komunikacji
          społecznej i mediach,
18) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: sztuki muzyczne (100%),
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           sztuki muzyczne (100%),
19) kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki (100%),
20)  kierunek ekonomia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: ekonomia i finanse (79%), nauki o zarządzaniu i jakości (21%); dyscyplina wiodąca:
           ekonomia i finanse,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           ekonomia i finanse (80%), nauki o zarządzaniu i jakości (20%); dyscyplina wiodąca: ekonomia
           i finanse,
21)  kierunek energetyka prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
       7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: inżynieria mechaniczna (60%), inżynieria
       środowiska, górnictwo i energetyka (40%); dyscyplina wiodąca: inżynieria mechaniczna,
2
2)  kierunek filologia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: językoznawstwo (70%), literaturoznawstwo (30%); dyscyplina wiodąca:
            językoznawstwo,
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
            językoznawstwo (70%), literaturoznawstwo (30%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,
23)  kierunek filologia polska prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscyplin: językoznawstwo (51%), literaturoznawstwo (49%); dyscyplina wiodąca:
           językoznawstwo,
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
            językoznawstwo (51%), literaturoznawstwo (49%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,
24)  kierunek filozofia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: filozofia (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           filozofia (100%),
25)  kierunek gastronomia-sztuka kulinarna prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: technologia żywności i żywienia (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            technologia żywności i żywienia (100%),
26)  kierunek geodezja i kartografia prowadzony na poziomie:
       a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: inżynieria lądowa i transport (100%),
       b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           inżynieria lądowa i transport (100%),
27)  kierunek gospodarka przestrzenna prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (70%), inżynieria
           lądowa i transport (30%); dyscyplina wiodąca: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
           przestrzenna,
       b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: geografia
           społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (70%), inżynieria lądowa i transport (30%);
           dyscyplina wiodąca: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
28)  kierunek gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi prowadzony na poziomie studiów
       pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
       rolnictwo i ogrodnictwo (87%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (11%), inżynieria
       chemiczna (2%); dyscyplina wiodąca: rolnictwo i ogrodnictwo,
29)  kierunek historia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscyplin: historia (95%), nauki o polityce i administracji (5%); dyscyplina wiodąca: historia,
       b
)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia
            (95%), nauki o polityce i administracji (5%); dyscyplina wiodąca: historia,
30)  kierunek informatyka prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: informatyka (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            informatyka (100%),
31)  kierunek interdyscyplinarne studia strategiczne prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
       4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia (68%), nauki o bezpieczeństwie
       (32%); dyscyplina wiodąca: historia,
32)  kierunek inżynieria informacji prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
       7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: inżynieria lądowa i transport (70%),
       geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (30%); dyscyplina wiodąca: inżynieria
       lądowa i transport,
33)  kierunek inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych prowadzony na poziomie studiów
      pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
      inżynieria mechaniczna (100%),
34)  kierunek inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej prowadzony na poziomie studiów
      drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: inżynieria mechaniczna
      (100%),
35) kierunek inżynieria przetwórstwa żywności prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia –
      inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: technologia żywności
      i żywienia (100%),
36) kierunek inżynieria środowiska prowadzony na poziomie:
        a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100%),
        b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych i 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (100%),
37) kierunek komunikacja międzykulturowa w Europie prowadzony na poziomie studiów drugiego
      stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: językoznawstwo (53%),
      nauki o kulturze i religii (35%), nauki o komunikacji społecznej i mediach (12%); dyscyplina wiodąca:
      językoznawstwo,
38) kierunek lekarski prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 12-semestralnych
      o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: nauki medyczne (100%),
39) kierunek leśnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
      7-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscypliny: nauki leśne (100%),
40) kierunek lingwistyka w biznesie prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: językoznawstwo (72%), ekonomia
      i finanse (28%); dyscyplina wiodąca: językoznawstwo,
41)  kierunek logopedia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: językoznawstwo (53%), pedagogika (24%), nauki medyczne (23%); dyscyplina
           wiodąca: językoznawstwo,
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           językoznawstwo (53%), pedagogika (24%), nauki medyczne (23%); dyscyplina wiodąca:
           językoznawstwo,
42)  kierunek matematyka prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: matematyka (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
           matematyka (100%),
43)  kierunek mikrobiologia prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia –licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: nauki biologiczne (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            nauki biologiczne (100%),
44)  kierunek mechanika i budowa maszyn prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscypliny: inżynieria mechaniczna (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            inżynieria mechaniczna (100%),
45)  kierunek mechatronika prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: inżynieria mechaniczna (100%),
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            inżynieria mechaniczna (100%),
46)  kierunek nauki o rodzinie prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
           pedagogika (51%), nauki socjologiczne (35%), nauki teologiczne (14%); dyscyplina wiodąca:
           pedagogika,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: pedagogika (51%),
           nauki socjologiczne (35%), nauki teologiczne (14%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
47)  kierunek ochrona środowiska prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo (52%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
           (30%), nauki o Ziemi i środowisku (18%); dyscyplina wiodąca: rolnictwo i ogrodnictwo,
       b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: rolnictwo
            i ogrodnictwo (54%), inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (24%), nauki o Ziemi
            i środowisku (22%); dyscyplina wiodąca: rolnictwo i ogrodnictwo,
48)  kierunek odnawialne źródła energii prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
       3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: rolnictwo i ogrodnictwo (60%),
       inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (40%); dyscyplina wiodąca: rolnictwo i ogrodnictwo,
49)  kierunek ogrodnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich
       7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo (100%),
50)  kierunek pedagogika prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: pedagogika (75%), psychologia (15%), filozofia (10%); dyscyplina wiodąca:
           pedagogika,
       b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
            pedagogika (75%), psychologia (15%), filozofia (10%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
51) kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony na poziomie studiów jednolitych
      magisterskich 10-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: pedagogika (80%),
      psychologia (10%), filozofia (10%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
52) kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna prowadzony na poziomie studiów jednolitych
      magisterskich 10-semestralnych o profilu praktycznym (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
      w Ełku – Filia UWM w Olsztynie) – do dyscyplin: pedagogika (51%), psychologia (32%),
      językoznawstwo (7%), nauki o sztuce (10%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
53)  kierunek pedagogika specjalna prowadzony na poziomie:
        a) studiów jednolitych magisterskich 10-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
            pedagogika (80%), psychologia (15%), filozofia (5%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
        b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            pedagogika (85%), psychologia (15%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
54)  kierunek pedagogika wczesnej edukacji prowadzony na poziomie studiów drugiego stopnia
      4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: pedagogika (80%), psychologia (15%),
       językoznawstwo (5%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
55)  kierunek pielęgniarstwo prowadzony na poziomie:
        a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
             nauki o zdrowiu (56%), nauki medyczne (44%); dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu,
       
b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki o zdrowiu
            (69%), nauki medyczne (31%); dyscyplina wiodąca: nauki o zdrowiu,
56)  kierunek politologia prowadzony na poziomie:
        a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
             – do dyscyplin: nauki o polityce i administracji (90%), filozofia (10%); dyscyplina wiodąca: nauki
             o polityce i administracji,
        b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: nauki
            o polityce i administracji (95%), filozofia (5%); dyscyplina wiodąca: nauki o polityce i administracji,
57)  kierunek położnictwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
       6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki medyczne (51%), nauki o zdrowiu (49%);
       dyscyplina wiodąca: nauki medyczne,
58)  kierunek praca socjalna prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
       6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: pedagogika (65%), nauki socjologiczne
       (15%), psychologia (15%), filozofia (5%); dyscyplina wiodąca: pedagogika,
59)  kierunek prawo prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 10-semestralnych o profilu
      ogólnoakademickim – do dyscypliny: nauki prawne (100%),
60)  kierunek ratownictwo medyczne prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: nauki medyczne (77%), nauki o zdrowiu (23%);
      dyscyplina wiodąca: nauki medyczne,
61)  kierunek rolnictwo prowadzony na poziomie:
        a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: rolnictwo i ogrodnictwo (100%),
        b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            rolnictwo i ogrodnictwo (100%),
62)  kierunek rybactwo prowadzony na poziomie:
        a) studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscypliny: zootechnika i rybactwo (100%),
        b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
             zootechnika i rybactwo (100%),
63)  kierunek socjologia prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: nauki socjologiczne (95%), filozofia (5%);
      dyscyplina wiodąca: nauki socjologiczne,
64)  kierunek stosunki międzynarodowe prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
       – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia (75%), nauki
       o polityce i administracji (25%); dyscyplina wiodąca: historia,
65)  kierunek technologia żywności i żywienie człowieka prowadzony na poziomie:
        a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
             – do dyscypliny: technologia żywności i żywienia (100%),
        b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
            technologia żywności i żywienia (100%),
66)  kierunek teologia prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 10-semestralnych
      i 12-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: nauki teologiczne (100%),
67)  kierunek towaroznawstwo prowadzony na poziomie:
        a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
            technologia żywności i żywienia (60%), nauki o zarządzaniu i jakości (40%); dyscyplina wiodąca:
            technologia żywności i żywienia,
        b) studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: technologia
            żywności i żywienia (60%), nauki o zarządzaniu i jakości (40%); dyscyplina wiodąca: technologia
            żywności i żywienia,
68)  kierunek turystyka i rekreacja prowadzony na poziomie:
        a) studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
            – do dyscyplin: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (52%), nauki
            o kulturze fizycznej (35%), nauki o Ziemi i środowisku (7%), technologia żywności i żywienia (6%);
            dyscyplina wiodąca: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
        b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: geografia
            społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (52%), nauki o kulturze fizycznej (40%), nauki
            o Ziemi i środowisku (8%); dyscyplina wiodąca: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka
            przestrzenna,
69) kierunek weterynaria prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich 11-semestralnych
      o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny: weterynaria (100%),
70) kierunek wojskoznawstwo prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – licencjackich
      6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin: historia (82%), nauki o polityce
      i administracji (18%); dyscyplina wiodąca: historia,
71)  kierunek zarządzanie prowadzony na poziomie:
       a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
           – do dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości (75%), ekonomia i finanse (25%); dyscyplina wiodąca:
           nauki o zarządzaniu i jakości,
       b) studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscyplin:
           nauki o zarządzaniu i jakości (78%), ekonomia i finanse (22%); dyscyplina wiodąca: nauki
           o zarządzaniu i jakości,
72)  kierunek zarządzenie i inżynieria produkcji prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia
       – inżynierskich 7-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: inżynieria materiałowa (52,5%),
       nauki o zarządzaniu i jakości (47,5%); dyscyplina wiodąca: inżynieria materiałowa,
73)  kierunek zootechnika prowadzony na poziomie:
         a)  studiów pierwszego stopnia – inżynierskich 7-semestralnych o profilu ogólnoakademickim
              – do dyscypliny: zootechnika i rybactwo (100%),
         b)  studiów drugiego stopnia 3-semestralnych o profilu ogólnoakademickim – do dyscypliny:
              zootechnika i rybactwo (100%),
74)  kierunek zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii prowadzony na poziomie:
         a)  studiów pierwszego stopnia – licencjackich 6-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin:
              filozofia (4%), nauki o zdrowiu (20%), pedagogika (25%), zootechnika i rybactwo (51%);
              dyscyplina wiodąca: zootechnika i rybactwo,
         b)  studiów drugiego stopnia 4-semestralnych o profilu praktycznym – do dyscyplin: filozofia (9%),
              nauki o zdrowiu (20%), pedagogika (20%), zootechnika i rybactwo (51%); dyscyplina wiodąca:
              zootechnika i rybactwo.
 
§ 2
Na potrzeby uczelnianego informatycznego systemu zarządzającego programami studiów, wydziały oraz inne jednostki koordynujące proces kształcenia dostosują kody kierunkowych efektów uczenia się prowadzonych
w uczelni studiów do obowiązującej terminologii.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
R E K T O R
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
08.04.2019 16:02
Data aktualizacji:
12.03.2020 12:52
Liczba wyświetleń:
3050
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument