Nr 451 z dnia 29 marca 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 107 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym

 
UCHWAŁA Nr 451
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 marca 2019 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 107 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 marca 2017 roku w sprawie okre
ślenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym
 
 
Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Nauk
o Zdrowiu, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 107 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku
w sprawie okre
ślenia efektów kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo dla studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym, w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w pkt. 6 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: „Nieodłącznym elementem kształcenia na studiach
      drugiego stopnia są praktyki trwające nie krócej niż 3 miesiące (480 godzin), którym przypisuje
      się nie mniej niż 32 punkty ECTS.”,
  2)  tabela 1 otrzymuje brzmienie:
 

         „Tabela 1.

Minimalna liczba godzin zajęć zorganizowanych oraz punktów ECTS

Grupy szczegółowych efektów kształcenia

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

A. Wybrane zagadnienia z zakresu nauk społecznych

210

17

B. Nauki z zakresu opieki specjalistycznej

215

18

Praktyki zawodowe

480

32

Egzamin dyplomowy

-

20

Ogółem

905

87

 
 3)  punkt II otrzymuje brzmienie:
      „ II. ORGANIZACJA STUDIÓW
      Proces kształcenia organizowany jest w formie wieloprzedmiotowych modułów łączonych. Modułowa
      konstrukcja programu kształcenia stwarza możliwość bardziej równomiernego obciążenia studentów
      przez przypisanie modułom takiej samej, powtarzalnej wartości punktowej ECTS.
      Nauczanie przedmiotów (treści kierunkowych lub zawodowych) z zakresu opieki specjalistycznej
      oraz przedmiotów dotyczących opieki pielęgniarskiej (opieki sprawowanej przez pielęgniarkę
      i obszarów funkcjonowania pielęgniarstwa i zawodu pielęgniarki) prowadzą nauczyciele akademiccy
      posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki oraz co najmniej roczną praktykę zawodową
      zgodną z nauczanym przedmiotem.
      Na studiach drugiego stopnia realizowany jest sprofilowany zawodowo język angielski, na poziomie
      biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, w wymiarze nie mniejszym niż
      90 godzin, któremu przypisuje się nie mniej niż 7 punktów ECTS. Do dyspozycji uczelni pozostaje 625
      godzin zajęć (50 punktów ECTS), które mogą być realizowane jako zajęcia obowiązkowe albo
      fakultatywne, uzupełniające wiedzę, umiejętności i kompetencje w grupach A i B szczegółowych
      efektów kształcenia albo poza tymi grupami.
      Proces kształcenia na studiach drugiego stopnia zorganizowany jest w sposób, umożliwiający
      studentom – absolwentom studiów pierwszego stopnia rozpoczętych przed rokiem akademickim
      2016/2017, którzy nie ukończyli kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 2 ustawy
      z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1251), osiągnięcie
      szczegółowych efektów kształcenia określonych dla studiów pierwszego stopnia w pkt A.W22–A.W25,
      A.U18–A.U20, C.W51, C.U69, D.W52 oraz D.U34 i D.U35, przed rozpoczęciem realizacji programu
      studiów w zakresie dotyczącym samodzielnego ordynowania leków, środków spożywczych
      specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych oraz wystawiania na nie recept
      albo zleceń.”.
§ 2
Rada wydziału dostosuje program studiów do zmian, o których mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.03.2019
Data publikacji:
09.04.2019 09:14
Data aktualizacji:
09.04.2019 10:00
Liczba wyświetleń:
1473
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw451.pdf1.32 MB