Konkurs na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

DZIEKAN WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (badawczo-dydaktycznego)
w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
 
 
Kryteria kwalifikacyjne
 • posiadanie stopnia doktora nauk rolniczych;
 • udokumentowane osiągniecia naukowe (potwierdzone dorobkiem naukowym, doświadczenie
  w realizacji prac naukowych), w tym z zakresu mikrobiologii rolniczej;
 • wskazana znajomość zagadnień z zakresu mikrobiologii z zastosowaniem metod biologii molekularnej;
 • aktywność naukowa (staże, zjazdy, konferencje);
 • dorobek naukowy: co najmniej 90 pkt. MNiSW (w tym min. 30 pkt po uzyskaniu stopnia doktora), min. 40 pkt w czasopismach z IF i min. 40 pkt zdobytych jako pierwszy autor;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami;
 • umiejętność obsługi urządzeń używanych w badaniach (szczególnie z zakresu biologii molekularnej), potwierdzona certyfikatami;
 • umiejętność posługiwania się programami niezbędnymi w opracowaniu wyników badań naukowych m.in. badań z ww. zakresu;
 • znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych
 
Wykaz dokumentów
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy link ]
 • Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora
 • Informacja o działalności naukowej i dydaktycznej
 • Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW)
 • Certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie „zootechnika
  i rybactwo”  
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacje
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska adiunkta: 4680,00 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, w terminie do dnia
  29 maja 2019 r
  . Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 21 czerwca 2019 r.
 
Dziekan
prof. dr hab. Urszula Czarnik
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik - Dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.04.2019
Data publikacji:
29.04.2019 09:01
Data aktualizacji:
29.04.2019 09:09
Liczba wyświetleń:
1849
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument