Nr 467 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok

 
Uchwała Nr 467
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok, na które składa się:
     1)     bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów
          zamyka się sumą 783 180 408,22 zł,
     2)     rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku wykazujący
          zysk netto 21 031 598,74 zł,
     3)     zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 roku
          do 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę
          5 756 625,49 zł,
     4)     rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
          wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38 308 397,96 zł.
 
§ 2
Zysk netto za rok 2018 w kwocie 21 031 598,74 zł zwiększy fundusz zasadniczy uczelni.
 
§ 3
Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2018 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
30.04.2019 14:57
Data aktualizacji:
30.04.2019 14:57
Liczba wyświetleń:
1539
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw467.pdf345.05 KB