Nr 471 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...

 
UCHWAŁA Nr 471
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 215 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa
i Administracji), dietetyka, leśnictwo, nauki o rodzinie, towaroznawstwo, zarządzanie
i inżynieria produkcji
  
Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wnioski rad wydziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 215 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa i Administracji), dietetyka, leśnictwo, nauki o rodzinie, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w załączniku Nr 1 określającym efekty kształcenia dla kierunku administracja (studia pierwszego
      stopnia, profil praktyczny; Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), w pkt. 6 drugie
      zdanie o
trzymuje brzmienie: „Program studiów przewiduje cztery praktyki zawodowe realizowane
      w wymiarze 240 godzin/9 punktów ECTS każda, łącznie 960 godzin (6 miesięcy)/36 punktów
      ECTS.”,
  2)  w załączniku Nr 2 określającym efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
      (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny; Wydział
Prawa i Administracji), w pkt. 6 drugie
      zdanie otrzymuje brzmienie: „Praktyki mają charakter obowiązkowy i realizowane są w IV
      semestrze studiów w łącznym wymiarze 6 miesięcy (960 godzin)/32 punkty ECTS.”,
  3)  w załączniku Nr 4 określającym efekty kształcenia dla kierunku dietetyka (studia pierwszego
      stopnia, profil praktyczny), pkt 6 otrzymuje brzmienie:
      „ 6. Praktyka:
      6.1. Wstępna praktyka po I roku w szpitalu/cateringu świadczącym usługi w zakresie
             przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala:
                 1)  wymiar praktyki – 145 godz./5 ECTS,
                 2)  okres realizacji – praktyka wakacyjna po I roku studiów,
                 3)  cele i treści kształcenia zapoznanie z organizacją pracy i żywienia w szpitalu, rodzajami
                      usług cateringowych w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów
                      szpitali, profilem pacjentów, rodzajami stosowanych diet.
      6.2. Praktyka w domu opieki społecznej:
                1)  wymiar praktyki – 100 godz. /3 ECTS,
                2)  okres realizacji – praktyka wakacyjna po I roku studiów,
                3)  cele i treści kształceniazapoznanie z organizacją pracy i żywienia w Domu Opieki
                     Społecznej, profilem pacjentów, rodzajami stosowanych diet.
      6.3. Praktyka w poradni dietetycznej i dziale żywienia w szpitalu po II roku:
                1)  wymiar praktyki – 180 godz. /6 ECTS,
                2)  okres realizacji – praktyka wakacyjna po II roku studiów,
                3)  cele i treści kształceniazapoznanie z organizacją żywienia w szpitalu, rodzajami usług
                     cateringowych w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów,
                     zaznajomienie się z rodzajami stosowanych diet oraz z profilem pacjentów w poradni
                     dietetycznej i stosowanym poradnictwem.
      6.4.  Praktyka w szpitalu dla dorosłych/cateringu świadczącym usługi w zakresie
            przygotowywania i dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala:
               1)  wymiar praktyki – 145 godz. /5 ECTS,
               2)  okres realizacji – praktyka wakacyjna po II roku studiów,
               3)  cele i treści kształcenia – zdobycie wiedzy na temat organizacji żywienia w szpitalu,
                   rodzajami usług cateringowych w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków
                   dla pacjentów, nabycie umiejętności ewidencji artykułów spożywczych oraz kalkulacji
                   kosztów pośrednich dotyczących posiłków, nabycie umiejętności przeprowadzania kontroli
                   w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków, nabycie umiejętności planowania
                   dietoterapii i prawidłowego doboru produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz
                   opracowywania zaleceń żywieniowych dla pacjenta.
      6.5.  Praktyka w szpitalu dziecięcym, żłobku, przedszkolu:
              1)  wymiar praktyki – 100 godz. /3 ECTS
              2)  okres realizacji – III rok studiów
              3)  cele i treści kształcenia – zdobycie wiedzy na temat organizacji żywienia w szpitalu, nabycie
                   umiejętności ewidencji artykułów spożywczych oraz kalkulacji kosztów pośrednich dotyczących
                   posiłków, nabycie umiejętności przeprowadzania kontroli w zakresie przygotowywania
                   i wydawania posiłków, nabycie umiejętności planowania dietoterapii i prawidłowego doboru
                   produktów w podstawowych dietach leczniczych oraz opracowywania zaleceń żywieniowych
                   dla pacjenta – dziecka.
      6.6.  Praktyka z technologii potraw:
               1)  wymiar praktyki – 145 godz. /5 ECTS,
               2)  okres realizacji – III rok studiów,
               3)  cele i treści kształcenia – poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania kuchni
                    własnej obiektu oraz firmy cateringowej, poznanie zasobów technicznych kuchni oraz
                    procesów technologicznych sporządzania potraw dietetycznych, nabycie umiejętności
                    przeprowadzania wybranych operacji jednostkowych stosowanych w produkcji potraw
                    dietetycznych, nabycie umiejętności komunikacji i pracy w zespole, kształtowanie świadomości
                    odpowiedzialności producenta potraw za zdrowie konsumentów.
      6.7.  Praktyka w poradniach gastroenterologicznych i w poradniach chorób metabolicznych:
               1)  wymiar praktyki – 145 godz. /5 ECTS,
               2)  okres realizacji – III rok studiów,
               3)  cele i treści kształcenia – nabycie umiejętności planowania dietoterapii i prawidłowego doboru
                    produktów w dietach leczniczych oraz opracowywania zaleceń żywieniowych dla pacjenta
                    z chorobami metabolicznymi oraz chorobami układu pokarmowego.”,
            4)  w Załączniku Nr 5 określającym efekty kształcenia dla kierunku leśnictwo (studia
                pierwszego stopnia, profil praktyczny), w pkt. 6 piąte zdanie o
trzymuje brzmienie:
                „Wymiar praktyki – program studiów przewiduje praktykę realizowaną w wymiarze
                6 miesięcy/960 godzin/32 punktów ECTS, realizowaną w jednostkach administracji Lasów
                Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, organach administracji
                samorządowej i państwowej, a także w firmach reprezentujących branżę leśną.”,
            5)  w załączniku Nr 6 określającym efekty kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie (studia
                pierwszego stopnia, profil praktyczny), w pkt. 6 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
                „Program studiów przewiduje realizację praktyk w wymiarze 960 godzin (38 ECTS,
                6 miesięcy).”,
            6)  w załączniku Nr 8 określającym efekty kształcenia dla kierunku towaroznawstwo (studia
                pierwszego stopnia, profil praktyczny), w pkt. 6 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:
                „
Wymiar praktyk – program studiów przewiduje praktykę zawodową realizowaną
                w wymiarze 960 godzin (6 miesięcy) / 40 punktów ECTS, realizowaną w zakładach
                produkcyjnych, instytutach i laboratoriach badawczych, jednostkach nadzorujących
                spełnienie wymagań prawnych i dobrowolnych, związanych z produkcją, obrotem, oceną
                i certyfikacją produktów spożywczych, artykułów przemysłowych i systemów
                zarządzania.”,
            7)  w załączniku Nr 9 określającym efekty kształcenia dla kierunku zarządzanie i inżynieria
                produkcji (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), w pkt. 6 drugie zdanie otrzymuje
                brzmienie: „Praktyka
realizowana w V i VI semestrze studiów, w wymiarze 960 godzin/32
                punkty ECTS, w przedsiębiorstwach lub instytucjach związanych z szeroko rozumianą
                branżą produkcyjną.”.
 
§ 2
Rady wydziałów dostosują programy studiów do zmian, o których mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
06.05.2019 14:27
Data aktualizacji:
06.05.2019 14:27
Liczba wyświetleń:
2090
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw471.pdf2.61 MB