Nr 472 z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 699 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie...

 
UCHWAŁA Nr 472
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
zmieniająca  Uchwałę Nr 699 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 marca 2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia
dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), na wnioski rad wydziałów, pozytywnie zaopiniowane przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 699 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 marca
2015 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów, gospodarowanie surowcami odnawialnymi
i mineralnymi, gospodarowanie zasobami wodnymi, pedagogika wczesnej edukacji, technologia drewna, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii, wprowadza się następującą zmianę:
    1)  w załączniku Nr 1 określającym efekty kształcenia dla kierunku administracja i cyfryzacja
        (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny), w pkt. III pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:
        „Student zobligowany jest do zrealizowania praktyki zawodowej w wymiarze 6 miesięcy
        (960 godzin)/32 punkty ECTS.”,
    2)  w załączniku Nr 7 określającym efekty kształcenia dla kierunku zwierzęta w rekreacji, edukacji
        i terapii (studia pierwszego stopnia, profil praktyczny):
         a)  pierwsze i drugie zdanie pkt. III otrzymuje brzmienie: „Student zobowiązany jest do odbycia
             praktyki zawodowej w łącznym wymiarze 6 miesięcy (960 h). Za zaliczenie praktyki student
             otrzymuje 32 punkty ECTS.”,
         b)  w pkt. 1) pierwszy wers otrzymuje brzmienie: „praktykę pedagogiczną (320 h/11 punktów
             ECTS) w formie:”,
         c)  w pkt. 2) treść: „(200 h/8 punktów ECTS)” otrzymuje brzmienie: „(400 h/13 punktów
             ECTS)”,
         d)  w pkt. 3) pierwszy wers otrzymuje brzmienie: „praktykę związaną z realizowanym zakresem
             kształcenia (240 h/8 punktów ECTS) w formie:”.
 
§ 2
Rady wydziałów dostosują programy studiów do zmian, o których mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
06.05.2019 14:33
Data aktualizacji:
06.05.2019 14:33
Liczba wyświetleń:
1495
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw472.pdf926.7 KB