Nr 490 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel

 
UCHWAŁA Nr 490
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przejścia i przejazdu
na nieruchomości położonej w Leginach, gm. Reszel
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej
    służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości położonej w obrębie Leginy, gmina Reszel
    oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 295/8, dla której Sąd Rejonowy
    w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00030104/7, na rzecz każdoczesnego właściciela
    działki nr 295/9.
2.   Mapa ewidencyjna stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości, o której mowa w § 1 polega
na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejścia i przejazdu ciągiem komunikacyjnym o powierzchni 970 m2 przez każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 295/9.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na przedmiotowej nieruchomości, będącej własnością Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 2 220 zł netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Służebność ustanawia się na czas nieoznaczony.
 
§ 5
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2019
Data publikacji:
08.05.2019 10:24
Data aktualizacji:
08.05.2019 10:24
Liczba wyświetleń:
1105
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw490.pdf394.63 KB
Zal1Uchw490.pdf315.45 KB
Zal2Uchw490.pdf459.24 KB