Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Neurochirurgii
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • stopień naukowy doktora nauk biologicznych, nauk medycznych, weterynaryjnych, rolniczych lub pokrewny (stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej),
 • znajomość technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych,
 • udokumentowana praca ze zwierzętami oraz ukończone szkolenie PollaSa
 • znajomość zagadnień związanych z układem nerwowym oraz kostno - szkieletowym
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole, 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1.  podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
2.  życiorys,
3.  kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
4.  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5.  kopia prawa wykonywania zawodu,
6.  odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
7.  informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
8.  oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
9.  oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 
Informacje:
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, do dnia 24.05.2019 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 13.06. 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego zawiera się w przedziale: 5500-6500 brutto/brutto.
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 
Dziekan Wydziału Lekarskiego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
09.05.2019
Data publikacji:
10.05.2019 14:31
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:52
Liczba wyświetleń:
1492
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument