Nr 495 z dnia 24 maja 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 368 z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów

 
UCHWAŁA Nr 495
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia oraz programów kształcenia
w szkołach doktorskich
 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 11-12 i 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 368 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 listopada
2018 roku w sprawie zasad opracowywania programów studiów wyższych, studiów podyplomowych
i innych form kształcenia oraz programów kształcenia w szkołach doktorskich
, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej określany jest dla dziedzin/y nauki/sztuki
         i dyscyplin/y naukowych/ej/artystycznych/ej.”,
2)  w § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
    „4. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej obejmuje:
         1)  zajęcia z zakresu:
             a)  kształcenia ogólnego,
             b)  dziedziny nauki/sztuki oraz dyscypliny naukowej/artystycznej,
         2)  seminaria,
         3)  praktyki zawodowe.,
     z zastrzeżeniem ust. 5.”,
3)  w § 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
    „5. Program kształcenia, w tym plan szkoły doktorskiej, obejmuje realizację praktyk zawodowych,
         w formie prowadzenia zajęć lub uczestniczenia w ich prowadzeniu, w wymiarze
         nieprzekraczającym 60 godzin dydaktycznych rocznie, z uwzględnieniem ust. 6-8.”,
4)  w § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
    „6. Wycena punktowa efektów uczenia się zajęć realizowanych w ramach praktyk zawodowych
         odpowiada 2 punktom ECTS za 30 godzin praktyki.”,
5)  w § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Łączny wymiar zajęć z zakresu kształcenia ogólnego, dziedzin/y nauki/sztuki oraz dyscyplin/y
         naukowych/ej/artystycznych/ej, seminariów oraz praktyk zawodowych wynosi co najmniej
         30 punktów ECTS.”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
28.05.2019 10:04
Data aktualizacji:
28.05.2019 10:04
Liczba wyświetleń:
1471
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw495.pdf69.87 KB