NR 493 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT
 
UCHWAŁA NR 493
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku
 
w sprawie poprawek do projektu Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 14 ust. 1 pkt 1
i 98 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany do projektu Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:
1)   Preambuła i Misja Uniwersytetu otrzymują brzmienie:
„PREAMBUŁA
My – wspólnota Almae Matris Warmiensis et Masuriensis – świadomi, że na Warmii żył i pracował światowej sławy uczony Mikołaj Kopernik, pamiętamy o tym, że dzięki osiągnięciom olsztyńskiego środowiska naukowego i tutejszym tradycjom szkolnictwa wyższego 1 września 1999 roku erygowano Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Kierując się odpowiedzialnością za skuteczne jego funkcjonowanie oraz jego prestiż, wysoką rangę naukową, dydaktyczną i etyczną, ten oto Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjmujemy. Postanawiamy wspólnie szanować go i przestrzegać. 
 
MISJA UNIWERSYTETU
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie za swoją misję przyjmuje: kształcenie absolwentów
i kadry naukowej na możliwie najwyższym poziomie merytorycznym, prowadzenie badań naukowych wynikających z potrzeb gospodarki i życia społecznego regionu, Kraju i państwa, twórcze podtrzymywanie i rozwijanie kultury narodowej rozumianej jako dziedzictwo europejskie i ogólnoludzkie.
Badania naukowe i nauczanie opieramy na zasadzie wolności w poszukiwaniu prawdy. Celem zarówno istnienia Uniwersytetu, jak i osobistego zaangażowania członków wspólnoty akademickiej, jest urzeczywistnianie humanizmu, idei demokracji oraz trwałych wartości śródziemnomorskiego kręgu kulturowego. Uniwersytet szanuje godność i prawa człowieka. Codzienna aktywność badawcza, dydaktyczna, organizacyjna, kulturotwórcza Uniwersytetu wypływa z poczucia odpowiedzialności za losy Ojczyzny.”;
 
2)   § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. W skład Senatu wchodzi 50 członków:
          1)  Rektor;
          2)    26 przedstawicieli nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora
               i profesora uczelni przy zachowaniu zasady, że każdy wydział jest reprezentowany przez
               co najmniej jedną osobę;
          3)    10 przedstawicieli pozostałych nauczycieli akademickich, przy zachowaniu zasady,
               że każdy wydział nie może być reprezentowany przez więcej niż 1 osobę;
          4)    3 przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

            5)    9 studentów;
            6)     1 doktorant.”; 

3)   § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. W posiedzeniach Senatu uczestniczą z głosem doradczym niebędący członkami Senatu:
          prorektorzy, dziekani, dyrektorzy filii, Kanclerz, Kwestor, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej
          oraz radca prawny.”;
 
4)   § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8. W przypadku, gdy zwołanie posiedzenia organu kolegialnego przez jego przewodniczącego jest
         niemożliwe, posiedzenie zwołuje i prowadzi obrady:
           a.    najstarszy wiekiem członek Rady Uczelni – w odniesieniu do Rady Uczelni,
           b.    najstarszy wiekiem członek Senatu posiadający co najmniej stopień doktora
                – w odniesieniu do Senatu.”;
 
5)   § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. „1. Rada naukowa szkoły doktorskiej jest jej organem kolegialnym, do którego kompetencji należy:
  1) opracowywanie programu kształcenia w szkole doktorskiej;
  2) ustalanie trybu i warunków przeprowadzania konkursu podczas rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  3) zatwierdzanie indywidualnego planu badawczego doktoranta, zawierającego w szczególności
      harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej;
  4) zatwierdzanie wzoru karty oceny śródokresowej doktoranta, którą opracowuje dyrektor szkoły
      doktorskiej;
  5) rozpatrywanie odwołań od negatywnej oceny śródokresowej;
  6) wskazywanie do zaopiniowania kandydatów na promotorów właściwej radzie naukowej
      dyscypliny.”;
6)   § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Radę Edukacyjną powołuje Rektor na okres kadencji. Kadencja Rady Edukacyjnej trwa 4 lata
          i rozpoczyna się w dniu 1 września roku, w którym został wybrany Rektor.”;
 
7)   § 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny podlega okresowej ocenie w zakresie pełnionej
         funkcji na zasadach określonych przez Rektora zarządzeniem. Negatywna ocena działalności
         przewodniczącego rady naukowej dyscypliny stanowi podstawę odwołania go przez Rektora
         przed upływem kadencji po zasięgnięciu opinii rady naukowej dyscypliny.”;
 
8)   § 29 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
    „8. Dyrektor szkoły doktorskiej podlega okresowej ocenie w zakresie pełnionej funkcji, na zasadach
         określonych przez Rektora zarządzeniem. Negatywna ocena działalności dyrektora szkoły
         doktorskiej skutkuje odwołaniem go przez Rektora przed upływem kadencji.”;
 
9)   § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Na wydziale mogą być tworzone jednostki pomocnicze.”;
 
10) § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Jednostki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, funkcjonują jako studium.”;
 
11) § 54 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
     „7. W przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji, o której mowa w ust. 1, przeprowadza
     się wybory uzupełniające, do których stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2-6.”;
 
12) skreśla się ust. 8 w § 54;
 
13) rozdział IV w dziale IV „Mienie i gospodarka finansowa Uniwersytetu” otrzymuje tytuł:
     „
Fundusze Uniwersytetu”;
 
14) § 67 otrzymuje brzmienie:
 
㤠67. Uczelniany Fundusz Badawczy
1.  Uniwersytet może tworzyć Uczelniany Fundusz Badawczy przeznaczony na finansowanie
    działalności naukowej.
2.   Środki funduszu, o którym mowa w ust. 1, mogą pochodzić z subwencji oraz darowizn lub zapisów.
3.   Zasady funkcjonowania funduszu, o którym mowa w ust. 1, określa Rektor w drodze zarządzenia.”;
 
15) w związku ze zmianą, o której mowa w pkt 14, zmianie ulegają zawarte w projekcie numery
     paragrafów poczynając od § 67 do § 76;
 
16) § 14 załącznika nr 3 „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
 
„§ 14. Wybory do Senatu
1.  Każdy wydział dokonuje wyboru trzech kandydatów na członków Senatu z grupy przedstawicieli,
    o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 Statutu. Wybory przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza
    na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników wydziału. Kandydat, który uzyska największą liczbę
    głosów zostaje członkiem Senatu. Pozostali dwaj kandydaci przechodzą do drugiej tury
    głosowania.
2.  Przewodniczący wydziałowej komisji wyborczej lub przewodniczący zebrania wyborczego
    na wydziale przekazuje przewodniczącemu Uczelnianej Komisji Wyborczej niezwłocznie, jednak
    nie później niż w terminie 3 dni roboczych, informację o przedstawicielach do Senatu wybranych
    na zebraniach wyborczych, o których mowa w ust. 1.
3.  Każda jednostka ogólnouczelniana, która zatrudnia nauczycieli akademickich, dokonuje wyboru
    dwóch kandydatów na członków Senatu z grupy przedstawicieli, o których mowa w § 10 ust. 1
    pkt 2 Statutu. Wybory przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza na zebraniu ogólnym tej grupy
    pracowników Uniwersytetu. Wybrani kandydaci przechodzą do drugiej tury głosowania.
4.   Drugą turę głosowania, o której mowa w ust. 1 i 3, przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza
    na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników Uniwersytetu spośród kandydatów wyłonionych na
    wydziałach i w jednostkach ogólnouczelnianych.
5.   Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3 Statutu, przeprowadza Uczelniana
    Komisja Wyborcza na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników Uniwersytetu spośród kandydatów
    wyłonionych na wydziałach. Wybory kandydatów w liczbie maksymalnie dwóch z każdego wydziału
    przeprowadza wydziałowa komisja wyborcza na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników wydziału.
6.   Wybory przedstawicieli, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 4 Statutu, przeprowadza Uczelniana
    Komisja Wyborcza na zebraniu ogólnym tej grupy pracowników Uniwersytetu spośród kandydatów,
    którzy przedstawią listę z poparciem minimum 30 osób z tej grupy pracowników.
7.   Przedstawicieli, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 5 Statutu, wybiera się zgodnie z regulaminem
    samorządu studenckiego.
8.   Przewodniczący samorządu studenckiego przekazuje przewodniczącemu Uczelnianej Komisji
    Wyborczej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, informację
    o przedstawicielach do Senatu wybranych na zebraniu wyborczym, o którym mowa w ust. 7.
9.   Przedstawiciela, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 6 Statutu, wybiera się zgodnie z regulaminem
    samorządu doktorantów.
10. Przewodniczący samorządu doktorantów przekazuje przewodniczącemu Uczelnianej Komisji
     Wyborczej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych, informację
     o przedstawicielu do Senatu wybranym na zebraniu wyborczym, o którym mowa w ust. 9.
11.  W przypadku wyborów członków Senatu z grup, o których mowa w ust. 4-6, Uczelniana Komisja
     Wyborcza tworzy listę rankingową kandydatów.
12.  Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej sporządza informację o członkach Senatu
     na kolejną kadencję i przekazuje ją Rektorowi.”;
 
17) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. Nadzór nad działalnością Uniwersytetu w zakresie wskazanym w ustawie sprawuje minister
          właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, a wobec Wydziału Teologii ponadto
          Arcybiskup Metropolita Warmiński, jako Wielki Kanclerz Wydziału Teologii.”;
 
18) § 14 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
     „2) przeprowadzania postępowań habilitacyjnych i doktorskich, w tym podejmowanie uchwał
          w sprawie nadania lub odmowy nadania stopni naukowych oraz stopni naukowych w zakresie
          sztuki;”;
 
19) § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
     „5. Czynności z zakresu indywidualnych spraw studenckich wykonuje prorektor właściwy do spraw
          studenckich, uprzednio pozytywnie zaopiniowany przez samorząd studencki. Samorząd
          studencki jest zobowiązany zaopiniować kandydata w terminie 3 dni roboczych od doręczenia
          propozycji Rektora w tym zakresie. Brak opinii we wskazanym terminie uznaje się za opinię
          pozytywną.”
 
20) skreśla się pkt 9 w § 24 ust 3;
 
21) w związku ze zmianą, o której mowa w ust. 20 następuje przenumerowanie w § 24 ust. 3
     pkt. 10-22;
 
22) skreśla się pkt 6 i 7 w § 26 ust. 5;
 
23) w związku ze zmianą, o której mowa w ust. 22 następuje przenumerowanie w § 26 ust. 5
     pkt. 8-20;
 
24) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. Kanclerz
1.  Kanclerz jest pełnomocnikiem Rektora w zakresie ustalonym w zarządzeniu Rektora o podziale
    kompetencji i udzielonym mu pełnomocnictwie.
2.  Rektor może odwołać Kanclerza w każdym czasie w przypadku niewywiązywania się przez niego
    z obowiązków wynikających ze Statutu oraz pełnomocnictwa.”;
 
25) § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Jednostką ogólnouczelnianą kieruje kierownik lub dyrektor, zwany dalej kierownikiem,
          powoływany przez Rektora na okres kadencji.”;
 
26) § 41 ust. 4-7 otrzymuje brzmienie:
     „4.  Z zastrzeżeniem ust. 5, z inicjatywą utworzenia lub przekształcenia jednostki, wchodzącej
           w skład struktury wydziału może wystąpić dziekan.
      5.  Z inicjatywą utworzenia lub przekształcenia katedry w instytucie może wystąpić dyrektor
           instytutu.
      6.  Z zastrzeżeniem ust. 11, wniosek o likwidację jednostki organizacyjnej musi zawierać
           uzasadnienie oraz określać terminy i tryb przekazania majątku i obowiązków przez osoby
           dotychczas za nie odpowiedzialne, rozliczenia osób odpowiedzialnych za działalność
           likwidowanej jednostki.
      7.  Wniosek o likwidację jednostki może złożyć podmiot uprawniony do złożenia wniosku
           o utworzenie lub przekształcenie jednostki.”;
 
27) skreśla się pkt 1 w § 47 ust. 4;
 
28) w związku ze zmianą, o której mowa w ust. 28 następuje przenumerowanie w § 47 ust. 4
     pkt 2-3;
 
29) § 47 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. Każdy z członków komisji składa oświadczenie w przedmiocie tego, czy kandydat jest dla
          niego osobą, o jakiej mowa w art. 118 ustawy. W przypadku odpowiedzi twierdzącej członek
          komisji zobowiązany jest do wyłączenia się z prac komisji.”;
 
30) § 57 otrzymuje brzmienie:
„§ 57.  Rekrutacja na studia wyższe
1.  Rekrutację na studia wyższe prowadzą komisje rekrutacyjne, powoływane przez Rektora.
2.  Rektor prowadzi rekrutację na studia osób przyjmowanych na podstawie uznania efektów uczenia
    się. Od decyzji odmownej przysługuje wniosek do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3.  Organem odwoławczym w sprawie przyjęć na studia wyższe jest Rektor.”;
 
31)  § 60 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
      „4. Kadencja komisji, o których mowa w ust. 1 i 2, trwa cztery lata i rozpoczyna się
           z początkiem kadencji Senatu.”;
 
32) § 2 ust. 5 pkt 3 załącznik nr 3 „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu
     Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
     „3) z grona studentów i doktorantów – wybierani są przedstawiciele w liczbie ustalonej zgodnie
          z zasadą określoną w ust. 3; liczbę studentów i doktorantów, określa Uczelniana Komisja
          Wyborcza;”;
 
33) § 9 ust 3 załącznik nr 3 „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
     w Olsztynie otrzymuje brzmienie:
     „3. Szczególne zasady kadencyjności przedstawicieli studentów i doktorantów w organach
          wyborczych Uniwersytetu określają odpowiednio regulaminy samorządu studenckiego
          i samorządu doktorantów.”;
 
34) tabela 3b zawarta w załączniku nr 4 „Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne
     do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych
     oraz wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
     dydaktycznych na wydziałach” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     otrzymuje brzmienie:
 
  
„Tabela 3b
Punktacja za publikacje
od 1.01.2019 r.
do 31.12.2018 r.
 300 pkt. (monografia, poziom II)
50 pkt.
200 pkt.
50 pkt.
150 pkt. (redakcja monografii, poziom II)
5 pkt.
140 pkt.
45 pkt.
100 pkt.
35 pkt.
100 pkt. (monografia, poziom I)
25 pkt.
75 pkt. (rozdział w monografii, poziom II)
5 pkt.
70 pkt.
25 pkt.
40 pkt.
15 pkt.
20 pkt. (z list MNiSW)
10 pkt.
20 pkt.  (rozdział w monografii i redakcja monografii, poziom I)
5 pkt.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35) tabela 4b zawarta w załączniku nr 4 „Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne
     do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych oraz
     wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
     dydaktycznych na wydziałach” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     otrzymuje brzmienie: 
 
„Tabela 4b
Punktacja za publikacje
od 1.01.2019 r.
 
do 31.12.2018 r.
 300 pkt. (monografia, poziom II)
50 pkt.
200 pkt.
50 pkt.
150 pkt. (redakcja monografii, poziom II)
5 pkt.
140 pkt.
45 pkt.
100 pkt.
35 pkt.
100 pkt. (monografia, poziom I)
25 pkt.
75 pkt. (rozdział w monografii, poziom II)
5 pkt.
70 pkt.
25 pkt.
40 pkt.
15 pkt.
20 pkt. (z list MNiSW)
10 pkt.
20 pkt.  (rozdział w monografii i redakcja monografii, poziom I)
5 pkt.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36) tabela 7b zawarta w załączniku nr 4 „Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne niezbędne
     do zajmowania stanowisk w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych oraz
     wymagania kwalifikacyjne niezbędne do zajmowania stanowisk w grupie pracowników
     dydaktycznych na wydziałach” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
     otrzymuje brzmienie:
 
 „Tabela 7b
Punktacja za publikacje
od 1.01.2019 r.
 
do 31.12.2018 r.
 300 pkt. (monografia, poziom II)
50 pkt.
200 pkt.
50 pkt.
150 pkt. (redakcja monografii, poziom II)
5 pkt.
140 pkt.
45 pkt.
100 pkt.
35 pkt.
100 pkt. (monografia, poziom I)
25 pkt.
75 pkt. (rozdział w monografii, poziom II)
5 pkt.
70 pkt.
25 pkt.
40 pkt.
15 pkt.
20 pkt. (z list MNiSW)
10 pkt.
20 pkt.  (rozdział w monografii i redakcja monografii, poziom I)
5 pkt.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.05.2019
Data publikacji:
30.05.2019 13:47
Data aktualizacji:
30.05.2019 13:49
Liczba wyświetleń:
2191
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw493.pdf454.82 KB