NR 494 z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA NR 494
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 maja 2019 roku
 
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 34 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), art. 227 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 14 ust. 1 pkt 1 i 98
Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej „Statutem”, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
 
§ 2
1.  Osoby, które były członkami Senatu kadencji 2016-2020 w dniu 30 września 2019 r. pozostają
    w składzie Senatu do końca kadencji 2016-2020.
2.  Wybory uzupełniające do Senatu do upływu kadencji, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się
    w oparciu o dotychczas obowiązujące zasady, z zastrzeżeniem, że osoby kandydujące muszą
    spełnić wymagania określone w Ustawie i Statucie.
3.  Komisja do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich dla Jednostek Pozawydziałowych z dniem
    wejścia w życie Statutu staje się Komisją do spraw Oceny Nauczycieli Akademickich zatrudnionych
    w Jednostkach Ogólnouczelnianych w rozumieniu Statutu.
4.   Rektor wyda zarządzenia, o których mowa w § 4 ust. 3 i 5, § 5 ust. 6, § 15 ust. 2 pkt 1 lit. c oraz
    § 16 ust. 5 pkt 2 Statutu, w terminie trzech miesięcy od wejścia w życie Statutu.
5.   Komisja Rektorska do spraw Godności Honorowych z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu
    staje się Komisją Rektorską do spraw Godności Honorowych w rozumieniu Statutu. Do uzupełnienia
    składu Komisji stosuje się zasady, o których mowa w § 2 ust. 2 Załącznika nr 1 do Statutu.
6.   Z dniem powołania Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i Rady Edukacyjnej rozwiązują
    się odpowiednio: Senacka Komisja do spraw Nauki i Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych.
7.   Do dnia 30 września 2021 r. rady naukowe dyscyplin można utworzyć dla dyscyplin posiadających
    co najmniej kategorię naukową B.
8.   Rektor powołuje członków rad naukowych dyscyplin i ich przewodniczących w terminie miesiąca
    od wejścia w życie Statutu na kadencję do dnia 31 grudnia 2021 r.
9.   Rektor powołuje członków rad naukowych szkół doktorskich i dyrektorów szkół doktorskich
    w terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu na kadencję do dnia 31 sierpnia 2021 r.
10. Rektor powołuje członków Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej i jej przewodniczącego
     w terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu na kadencję do 31 grudnia 2020 r.
11. Rektor powołuje członków Rady Edukacyjnej i jej przewodniczącego w terminie miesiąca
     od wejścia w życie Statutu na kadencję do dnia 31 sierpnia 2020 r.
12. Rektor powołuje prorektorów i wyznacza swojego pierwszego zastępcę w terminie miesiąca
     od wejścia w życie Statutu na kadencję do 31 sierpnia 2020 r.
13. Rektor powołuje dziekanów, dyrektora filii, prodziekanów oraz wicedyrektora filii w terminie
     miesiąca od wejścia w życie Statutu na kadencję do 31 sierpnia 2020 r. Przepis § 33 ust. 5
     nie stosuje się.
14. Kadencja Uczelnianego Kolegium Elektorów powołanego w 2016 r. trwa do dnia 28 lutego 2020 r.
     Wybory uzupełniające w tej kadencji przeprowadza na podstawie przepisów Załącznika Nr 5
     „Ordynacja wyborcza” do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, o którym
     mowa w § 5.
15. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024 wchodzą:
      1) członkowie Senatu, którego kadencja upływa w roku wyborów,
      2) wybrani elektorzy.
16. Wybór elektorów, o których mowa w ust. 15 pkt. 2, odbywa się zgodnie z następującymi
     zasadami:
      1) z grona samodzielnych nauczycieli akademickich – z każdego wydziału wybierana jest 1 osoba
          na zebraniu wyborczym tego grona pracowników,
      2) z grona pozostałych nauczycieli akademickich – z każdego wydziału wybierana jest 1 osoba
          na zebraniu wyborczym tego grona pracowników,
      3) z grona studentów – wybieranych jest 5 osób na zebraniu wyborczym wszystkich studentów
          Uniwersytetu,
      4) z grona doktorantów – wybierana jest 1 osoba na zebraniu wyborczym wszystkich
          doktorantów Uniwersytetu,
      5) z grona pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – wybierana jest 1 osoba na
          zebraniu wyborczym tego grona pracowników Uniwersytetu,
      6) z grona członków działających w Uniwersytecie związków zawodowych – wybierane są
          2 osoby, z czego nie więcej niż po 1 przedstawicielu z każdego związku na wspólnym zebraniu
          prezydiów związków zawodowych.
17. Kadencja Uczelnianej Komisji Wyborczej oraz wydziałowych komisji wyborczych powołanych
     w 2015 r., trwa do dnia 15 listopada 2020 r.
18. Jednostki organizacyjne i wewnętrzne o nazwach istniejących przed dniem wejścia w życie
     Statutu stają się jednostkami odpowiedniego typu o tych samych nazwach.

19. Jednostka organizacyjna Uniwersytetu, która w dniu wejścia w życie Statutu, nie spełnia
     warunków określonych dla tej jednostki, podlega przekształceniu lub likwidacji w terminie
     do 31 grudnia 2020 r. z wyjątkiem wydziałów którym przypisano jedną dyscyplinę naukową,
     która w wyniku ewaluacji jakości naukowej uzyskała kategorię C – w tym wypadku przepisy
     § 41 ust. 8-10 stosuje się od dnia wejścia w życie Statutu, z zastrzeżeniem ust. 20.

20. Wydział Nauk o Zdrowiu w terminie do 31 grudnia 2019 r. ulega przekształceniu w Szkołę Zdrowia
     Publicznego. Szkołą Zdrowia Publicznego kieruje dyrektor. Do Szkoły Zdrowia Publicznego
     i kierującego nią dyrektora przepisy Statutu dotyczące filii i dyrektora filii stosuje się odpowiednio,
     z zastrzeżeniem ust. 21.

21. Dyrektorem Szkoły Zdrowia Publicznego może zostać samodzielny nauczyciel akademicki,
     zatrudniony w Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy.
22. Dyrektor Szkoły Zdrowia
     Publicznego pełni funkcję kierowniczą w rozumieniu § 22 Statutu.

23. Wydział Lekarski i Szkoła Zdrowia Publicznego, o której mowa w ust. 20, tworzą Collegium
     Medicum, pomimo niespełniania wymogów, o których mowa w § 32 ust. 2 Statutu, jednak nie
     dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

24. Collegium Medicum, o którym mowa w ust. 23, nadzoruje prorektor właściwy do spraw Collegium
     Medicum, Przepis § 32 ust. 3 Statutu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 25.

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 23, prorektor właściwy do spraw Collegium Medicum pełni
     funkcję nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

26.
W skład Rady Collegium Medicum oraz Rady Edukacyjnej wchodzi również dyrektor Szkoły
     Zdrowia Publicznego.

27. Kadencja kierowników wydziałowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek
     ogólnouczelnianych pełniących swoje funkcje w dniu wejścia w życie Statutu, trwa do dnia
     31 grudnia 2020 r.

28. Nauczyciel akademicki zatrudniony w jednostce ogólnouczelnianej na stanowisku starszego
     wykładowcy z dniem 1 października 2020 r. przenoszony jest odpowiednio na stanowisko
     starszego lektora lub trenera po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania
     stanowiska.

29. Nauczyciel akademicki zatrudniony w jednostce ogólnouczelnianej na stanowisku wykładowcy
     z dniem 1 października 2020 r. przenoszony jest odpowiednio na stanowiska lektora lub instruktora
     po spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska.

30. Nauczyciel akademicki zatrudniony na wydziale na stanowisku starszego wykładowcy ze stopniem
     naukowym doktora lub doktora w zakresie sztuki z dniem 1 marca 2020 r. przechodzi na
     stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych
.
31. Nauczyciel akademicki na wydziale zatrudniony na stanowisku starszego wykładowcy bez stopnia
     naukowego doktora lub doktora w zakresie sztuki lub wykładowcy z dniem 1 marca 2020 r.
     przechodzi na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych.

32. Nauczyciel akademicki zatrudniony na stanowisku starszego kustosza dyplomowanego
     lub starszego dokumentalisty dyplomowanego z dniem 1 października 2020 r. przechodzi
     odpowiednio na stanowisko kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego.

33. Nauczyciele akademiccy, którzy zadeklarowali co najmniej 75% wymiaru czasu pracy
     do prowadzenia działalności naukowej w danej dyscyplinie naukowej, jeżeli nie są zatrudnieni
     na wydziale, na którym podlega ona ewaluacji, są zobowiązani do zmiany miejsca zatrudnienia
     na właściwy wydział najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2020 r., z zastrzeżeniem ust. 34.

34. W uzasadnionych przypadkach, po uprzednim uzyskaniu zgody Rektora, termin, o którym mowa
     w ust. 33, może być wydłużony do dnia 31 sierpnia 2025 r.

35. Rektor przyporządkuje prowadzone na Uniwersytecie kierunki, poziomy i profile kształcenia
     do wydziałów lub filii, które nimi administrują, w terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu.

36. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim
     2019/2020 w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. sprawuje właściwa
     rada naukowa dyscypliny.

37. Nadzór administracyjny nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim
     2019/2020 w okresie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. sprawuje właściwy
     kierownik studiów doktoranckich.

38. Komisje stypendialne właściwe w sprawach pomocy materialnej dla doktorantów kształcących się
     w ramach studiów doktoranckich funkcjonują do dnia 31 grudnia 2023 r.
§ 3
1.   Zachowują moc uchwały, zarządzenia, regulaminy i instrukcje wydane na podstawie przepisów
    dotychczasowych, jeśli są zgodne ze Statutem.
2.   Senat i Rektor są zobowiązani wprowadzić lub dostosować do postanowień Statutu wewnętrzne
    akty prawne w terminie do dnia 30 września 2020 roku, chyba że przepisy powszechne przewidują
    inny termin.
 § 4
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 5
Traci moc Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadzony Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz z późniejszymi zmianami.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.05.2019
Data publikacji:
31.05.2019 08:32
Data aktualizacji:
24.09.2021 11:43
Liczba wyświetleń:
23028
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw494.pdf269.63 KB
STATUT494.pdf416.18 KB
STATUTZALACZNIKI.pdf695.03 KB