UCHWAŁA Nr 513 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020

 
UCHWAŁA Nr 513
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie warunków, trybu oraz harmonogramu postępowania konkursowego do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020
 
Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§1
1. Uchwała określa zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie na rok akademicki 2019/2020.
 
2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 
    1)  Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
    2)  ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
       (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
3. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów do szkoły doktorskiej w dziedzinach nauki i dyscyplinach
    naukowych:
    1)  nauki humanistyczne w dyscyplinach: historia, językoznawstwo,
    2)  nauki inżynieryjno-techniczne w dyscyplinach: inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska,
        górnictwo i energetyka, inżynieria lądowa i transport,
    3)  nauki medyczne i nauk o zdrowiu w dyscyplinie: nauki medyczne,
    4)  nauki rolnicze w dyscyplinach: rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia,
        weterynaria, zootechnika i rybactwo,
    5)  nauki społeczne w dyscyplinach: ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika,
    6)  nauki ścisłe i przyrodnicze w dyscyplinie: nauki biologiczne,
    7)  nauki teologiczne w dyscyplinie: nauki teologiczne.
 
Rozdział 2. Komisja konkursowa ds. szkoły doktorskiej
§2 
1. Postępowanie konkursowe do szkoły doktorskiej prowadzi Komisja konkursowa ds. szkoły
    doktorskiej, zwana dalej „komisją rekrutacyjną”.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi co najmniej 30 osób, w tym:
    1)  przewodniczący – pełnomocnik Rektora ds. szkoły doktorskiej,
    2)  co najmniej po dwóch nauczycieli akademickich reprezentujących każdą z dyscyplin
        naukowych, w zakresie których prowadzona jest rekrutacja, posiadających co najmniej stopień
        naukowy doktora habilitowanego,
    3)  przedstawiciel doktorantów.
3. Komisję rekrutacyjną powołuje Rektor.
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
     1)  prowadzenie postępowania konkursowego, w tym dokumentacji związanej z postępowaniem,
     2)  weryfikacja dokumentów składanych przez kandydatów w postępowaniu konkursowym,
     3)  zawiadamianie kandydatów o dopuszczeniu do postępowania kwalifikacyjnego oraz terminie
         i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych; zawiadomienie zamieszcza się na stronie
         internetowej Uniwersytetu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozmów
         kwalifikacyjnych,
     4)  tworzenie zespołów kwalifikacyjnych i powoływanie ich członków, w tym ich
         przewodniczących, spośród członków komisji rekrutacyjnej będących nauczycielami
         akademickimi,
     5)  sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez
         zespoły kwalifikacyjne,
     6)  przyjmowanie kandydatów do szkoły doktorskiej w formie wpisania na listę doktorantów,
     7)  podejmowanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej,
     8)  rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz opiniowanie skarg składanych
         przez kandydatów w związku z postępowaniem konkursowym,
     9)  sporządzenie:
         a)  listy rankingowej osób zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów,
         b)  listy osób przyjętych do szkoły doktorskiej.
5. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały komisji rekrutacyjnej zapadają
    zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków komisji. W przypadku równej
    liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego. Uchwały podpisuje przewodniczący komisji.

6.  Obsługę administracyjną zapewnia Rektor.
 
§ 3
1.  Członek komisji rekrutacyjnej zobowiązany jest do:
    1)  zachowania bezstronności i obiektywności w ocenie kandydatów do szkoły doktorskiej,
    2)  informowania pozostałych członków komisji rekrutacyjnej o wszelkich okolicznościach, które
        mogą wpływać na jego bezstronność i obiektywność w ocenie kandydatów do szkoły
        doktorskiej. Komisja rekrutacyjna może postanowić o wyłączeniu członka komisji z procedury
        oceny danego kandydata, jeżeli udział tego członka mógłby wzbudzać uzasadnione wątpliwości,
    3)  podlega z mocy prawa wyłączeniu od oceny kandydata w szczególności, jeżeli:
        a)    planuje podjąć się obowiązków promotora lub promotora pomocniczego kandydata,
        b)    był promotorem pracy magisterskiej kandydata,
        c)    jest bezpośrednim przełożonym kandydata,
        d)    kandydat jest albo był jego małżonkiem bądź jest krewnym albo powinowatym do drugiego
             stopnia bądź pozostaje albo pozostawał z członkiem komisji rekrutacyjnej we wspólnym
             pożyciu,
        e)    kandydat jest lub był osobą związaną z członkiem komisji z tytułu przysposobienia, opieki
             lub kurateli,
        f)     brał udział w postępowaniu dyscyplinarnym, w którym kandydat do szkoły doktorskiej
             lub kandydat na jego promotora byli obwinieni,
        g)    zachodzą inne obiektywne okoliczności mogące rodzić uzasadnione obawy co do
             zachowania bezstronności i obiektywności przy ocenianiu kandydata.
2.  Członek komisji rekrutacyjnej wyłączony od oceny kandydata nie bierze udziału w jego ocenie oraz
    na czas jej dokonywania opuszcza pomieszczenie obrad komisji.
3.  Przedstawiciel doktorantów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 podlega ponadto wyłączeniu
   od oceny kandydata, jeżeli jego opiekun naukowy lub promotor planuje podjąć się obowiązków
   promotora lub promotora pomocniczego kandydata.
4. Przepisy ust. 1 pkt 3 lit. a-c nie znajdują zastosowania przy ocenie kandydatów, o których mowa
   w § 11.
 
Rozdział 3. Postępowanie kwalifikacyjne
 § 4
Do postępowania kwalifikacyjnego może być dopuszczona osoba, która:
   1)  zarejestrowała się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej IRK;
      
rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków: wprowadzeniu
       przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze dyscypliny szkoły doktorskiej,
   2)  legitymuje się tytułem zawodowym magistra, magistra inżynieria lub równorzędnym uzyskanym
       na podstawie odrębnych przepisów, lub zgodnie ze swoim oświadczeniem do momentu
       ogłoszenia listy doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej będzie się nim legitymowała,
       lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 318 ust. 2 ustawy
       z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
       (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.) lub w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych i najwyższą
       jakością osiągnięć naukowych, jest absolwentem studiów pierwszego stopnia lub studentem,
       który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich.
 
§ 5
 1. Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe:
 2. Pierwszy etap polega na sprawdzeniu kompletności i zgodności formalnej przedstawionych dokumentów, ocenie i wycenie średniej ocen z przebiegu studiów, oraz oceniana jest pisemna wersja projektu badawczego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego dopuszczone są osoby, które w pierwszym etapie postępowania otrzymały minimum 50% maksymalnej liczby punktów z postepowania,
  o którym mowa w ust. 2.
 4. Drugi etap postępowania kwalifikacyjnego obejmuje ocenę dorobku naukowego kandydata opisanego w kwestionariuszu osobowym oraz ocenę rozmowy kwalifikacyjnej, z uwzględnieniem ust. 7 i § 6 ust. 6.
 5. Warunkiem wpisania kandydata na listę osób kwalifikowanych do przyjęcia do szkoły doktorskiej jest uzyskanie minimum 51 punktów z całości postepowania kwalifikacyjnego.       
 6. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje w ramach ustalonego limitu miejsc.
 7. W postępowaniu kwalifikacyjnym brana jest pod uwagę wyłącznie aktywność naukowa kandydata z okresu od dnia 1 października 2014 r. włącznie. W przypadku, gdy kandydat w tym okresie został rodzicem, co potwierdzi przedkładając komisji rekrutacyjnej akt urodzenia dziecka, termin ten podlega wydłużeniu o dwa lata na każde dziecko,
 8. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 4 oraz § 6 ust. 3, jest przeprowadzane przez 3-osobowe zespoły kwalifikacyjne, składające się z członków komisji konkursowej reprezentujących dziedzinę nauki, w ramach której znajduje się deklarowana przez kandydata dyscyplina nauki.
 9. Rozmowa kwalifikacyjna lub jej część prowadzona jest w języku angielskim.
 10. W uzasadnionych przypadkach, postępowanie kwalifikacyjne może być prowadzone
  na odległość z wykorzystaniem powszechnie dostępnych narzędzi internetowych.
   
§ 6
 1. Poszczególnym elementom oceny kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym, o których mowa
  w § 5, przyznaje się wartość punktową.
  Maksymalna liczba punktów do uzyskania
  w postępowaniu kwalifikacyjnym wynosi - 100.
 2. W pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2 ocenie
  i wycenie punktowej podlega:

     1) średnia ocen z przebiegu studiów (bez oceny z dyplomu) po zaokrągleniu do jednego
        miejsca po przecinku (do 10 punktów) według następującej wyceny punktów:
a)  średnia ocen ≤ 3,9 – 0 punktów,
b)  średnia ocen 4,0 – 1 punkt,
c)   średnia ocen 4,1 – 2 punkty,
d)  średnia ocen 4,2 – 3 punkty,
e)  średnia ocen 4,3 – 4 punkty,
f)   średnia ocen 4,4 – 5 punktów,
g)  średnia ocen 4,5 – 6 punktów,
h)  średnia ocen 4,6 – 7 punktów,
i)    średnia ocen 4,7 – 8 punktów,
j)   średnia ocen 4,8 – 9 punktów,
k)  średnia ocen ≥ 4,9 - 10 punktów,
z zastrzeżeniem ust. 3 - 6,
 
          2)  dotychczasowy dorobek naukowy kandydata (maksymalnie 30 punktów), w tym:
               a)  kierowanie projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych – 8 punktów
                   (do 2 projektów),
               b)  udział w projekcie badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych potwierdzony
                   autorstwem/współautorstwem publikacji powstałej w ramach projektu - 4 punkty
                   (do 2 projektów),
               c)  autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy JCR – 4 punkty jako
                   pierwszy autor, 2 punkty jako współautor (do 8 punktów),
               d)  autorstwo/współautorstwo monografii z listy wydawnictw MNiSW – 4 punkty jako
                   pierwszy autor, 2 punkty jako współautor (do 8 punktów),
               e)  autorstwo/współautorstwo publikacji w czasopismach z listy B lub C MNiSW - 3 punkty
                   jako pierwszy autor/1,5 punktu jako współautor (do 6 punktów),
               f)   autorstwo/współautorstwo publikacji w recenzowanych czasopismach nie ujętych
                   na listach MNiSW - 1 punkt jako pierwszy autor/0,5 punkta jako współautor
                   (do 3 punktów),
               g)  aktywny udział w konferencjach naukowych (wygłoszenie referatu, prezentacja
                   posteru) po 1 punkcie za każdy udział (do 3 punktów),
               h)   udział w stażach związanych z działalnością naukową (do 8 punktów):
                             -  staż krajowy (do 4 punktów), w tym trwający co najmniej 2 tygodnie i nie dłuższy
                     niż 2 miesiące – 2 punkty, trwający co najmniej 2 miesiące – 4 punkty,
                             -  staż zagraniczny (do 8 punktów), w tym: trwający co najmniej 2 tygodnie i nie
                     dłuższy niż 2 miesiące – 3 punkty, trwający co najmniej 2 miesiące – 8 punktów,
               i)  potwierdzone publikacją lub abstraktem udział w pracy koła naukowego – 2 punkty,
      
         3)  ocena projektu badawczego (do 20 punktów), w tym:
               a)  nowatorski charakter badań (do 10 punktów),
               b)  osadzenie projektu w odniesieniu do najnowszej literatury (do 4 punktów),
               c)  adekwatność i nowoczesność proponowanych metod badawczych (do 6 punktów).
 1. W przypadku kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą, § 6 ust. 2 pkt 1 nie dotyczy, natomiast wynik studiów ustala się na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, w zakresie której będzie realizowane kształcenie w szkole doktorskiej, z uwzględnieniem ust. 6 i punktacji określonej
  w § 6 ust. pkt 1.
 2. Beneficjentowi programu „Diamentowy Grant”, legitymującemu się dyplomem ukończenia studiów wyższych, za wynik studiów przyznaje się 10 punktów.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna, o której mowa w ust. 3 oceniania jest w skali 2-5 za każde z trzech pytań. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej uzyskany na poziomie poniżej średniej ocen 3,0 wyklucza kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5 ust.4, ocenie i wycenie punktowej podlega:
    1)  trwająca 5-10 minut i przedstawiona w języku angielskim prezentacja założeń projektu
       będącego przedmiotem pracy doktorskiej (do 10 punktów),

    2)  wiedza merytoryczna, poprawność językowa oraz umiejętność analizy dostępnej literatury
       w zakresie podjętej problematyki badawczej (do 30 punktów).

§ 7
 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:
        1)  podanie o przyjęcie do szkoły doktorskiej formularzu dostępnym w systemie IRK,
        2)  kwestionariusz osobowy na formularzu dostępnym w systemie IRK,
        3)  dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia
            lub równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów, lub oświadczenie, że dyplom
            lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera zostanie
            dostarczone do dnia 13 września 2019 roku.; w przypadku niedostarczenia dyplomu lub
            zaświadczenia w wyznaczonym terminie komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia kandydata
            do szkoły doktorskiej; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
            absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
            – odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
        4)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
            magisterskich – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez
            Uniwersytet, w systemie IRK,
        5)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy
            kandydatów posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich
            i beneficjenta programu „Diamentowy Grant”),
        6)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy
            Grant” w oryginale lub jego uwierzytelniona kopia (dotyczy kandydatów – beneficjentów
            programu „Diamentowy Grant”),
        7)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za
            granicą, uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia
            lub jednolitych studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji
            dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat
            kończący studia za granicą zostanie zwolniony na podstawie tych przepisów z postępowania
            nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny
            z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
            studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów w szkole doktorskiej
            w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia
            studiów wyższych wydanym za granicą),
        8)  dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych oraz oświadczenie o znajomości
            języka angielskiego w stopniu umożliwiającym kształcenie w szkole doktorskiej,
        9)  opis wstępnej propozycji projektu badawczego (maksymalnie 1500 słów) w języku polskim
            lub angielskim,
       10) oświadczenie osoby proponowanej do pełnienia roli promotora o podjęciu opieki
            promotorskiej w przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów oraz o liczbie
            doktorantów, dla których pozostaje wyznaczonym promotorem,
       11) oświadczenie osoby proponowanej do pełnienia roli promotora o zapewnieniu środków
            na realizację badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej oraz innych
            aktywności naukowych wynikających z regulaminu szkoły doktorskiej,
       12)  fotografię w formie papierowej, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
            dowodów osobistych;
       13)  fotografię w formacie JPG zgodną z wymaganiami stosowanym przy wydawaniu dowodów
            osobistych należy wgrać do systemu IRK,
       14)  zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego,
 1. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe dokumenty:
     1)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
        nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty
        Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia
        w Narodowym Funduszu Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez Uniwersytet)
        - po przyjęciu do szkoły doktorskiej,

     2)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
 2. Skany dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2-11 oraz materiałów potwierdzających wskazaną w kwestionariuszu własną aktywność naukową (np. co najmniej stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji), kandydat umieszcza w systemie IRK. Dokumenty składa wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły doktorskiej. Informacje o aktywności naukowej nieznajdujące potwierdzenia w umieszczonych materiałach nie są uwzględniane przez komisję rekrutacyjną przy ocenie kandydatów.
 3. Jeżeli w stosunku do kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły doktorskiej była orzeczona kara dyscyplinarna lub został on skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne, jest zobowiązany zamieścić o tym informację w dokumencie wymienionym w ust. 2 pkt 2.
 4. Prawo do złożenia lub uzupełnienia kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1, wygasa
  z dniem 13 września 2019 roku.
 § 8
 1. Wszystkie dane osobowe podane przez kandydatów są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami i podlegają ochronie.
 2. W przypadku wpisania kandydata na listę doktorantów dane wykorzystane przy rekrutacji zostaną przeniesione do systemów informatycznych Uniwersytetu, w tym w szczególności do Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) i będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu kształcenia.
 § 9
 1. Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata za poszczególne elementy oceny, ich sumę oraz minimalny próg punktów uprawniający do wpisania na listę doktorantów dla danej dyscypliny naukowej, komisja rekrutacyjna wskazuje w uzasadnieniu decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej.
 2. W aktach sprawy dokumentuje się oceny cząstkowe, które przyznano kandydatowi
  za poszczególne wskazane przez niego przejawy aktywności naukowej, projekt badawczy oraz za oceniane elementy rozmowy kwalifikacyjnej.
 3. Oceny cząstkowe wystawione przez poszczególnych członków komisji rekrutacyjnej
  lub zespołów kwalifikacyjnych są niejawne.
 § 10
 1. Uniwersytet umożliwia przyjęcie do szkoły doktorskiej poza limitem miejsc w ramach rekrutacji uzupełniającej, kandydatów posiadających status:
   1) kierowników projektów w ramach programów badawczych wskazanych w zarządzeniu
       Rektora, których realizacja w dyscyplinie naukowej, w której jednostka posiada uprawnienia
       do nadawania stopnia naukowego doktora, rozpoczęła się lub rozpocznie się po dniu
       1 października 2017 r., pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego
       z projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy kształcenia w szkole doktorskiej;
  2)  wykonawców lub osoby zrekrutowane do realizacji projektów w ramach programów
      badawczych wskazanych w zarządzeniu Rektora, których realizacja w dyscyplinie naukowej,
      w której jednostka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora,
      rozpoczęła się lub rozpocznie się po dniu 1 października 2017 r., pod warunkiem zapewnienia
      finansowania stypendium doktoranckiego z projektu przez okres co najmniej 24 miesięcy
      kształcenia w szkole doktorskiej;

  3)   innych osób na podstawie umów pomiędzy Uniwersytetem, a innymi podmiotami,
     pod warunkiem zapewnienia finansowania stypendium doktoranckiego, w tym w ramach
     umów, o których mowa w art. 185 ust. 2 Ustawy.
 1. Do osób, o których mowa w ust. 1, przepis § 5 ust. 5 stosuje się.
 2. Rektor zarządzeniem ustala listę programów badawczych, o których mowa w ust. 1, mając
  na uwadze wiodące programy zewnętrzne.
 § 11
1.  Kierownicy projektów badawczych, których realizację rozpoczęto lub rozpocznie się po dniu
    30 czerwca 2019 r. przedstawiają na piśmie komisjom rekrutacyjnym zapotrzebowanie na liczbę
    osób, informację o profilu pożądanego kandydata oraz zakładany czas udziału w projekcie zgodnie
    z zatwierdzonymi warunkami projektu. Przewidywany udział kandydata w projekcie nie może być
    krótszy niż 24 miesiące od momentu rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej. Dopuszcza się
    również rekrutację osób już wykonujących zadania w realizowanych na Uniwersytecie projektach
    naukowych.
2.  Z wykorzystaniem informacji, o których mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna ogłasza niezwłocznie
    konkurs na dodatkowe miejsce w szkole doktorskiej, określając zasady konkursu, w tym
    wymagania konkursowe oraz tryb i termin składania zgłoszeń, nie krótszy niż 14 dni od dnia
    opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Uniwersytetu. Na podane zasady
    konkursu przysługuje skarga do Rektora, przy czym nie dalej niż do dnia upływu terminu składania
    zgłoszeń. Rektor może unieważnić konkurs i nakazać jego powtórne przeprowadzenie według
    poprawionych zasad.
3.  Komisja rekrutacyjna w terminie 30 dni od upływu terminu składania zgłoszeń przeprowadza
    postępowanie kwalifikacyjne w związku z konkursem, o którym mowa w ust. 4. Przepisy § 5-6
    stosuje się odpowiednio. W posiedzeniu komisji rekrutacyjnej uczestniczy kierownik projektu
    badawczego. Kandydaci wpisani na listę doktorantów w ramach tego postępowania
    kwalifikacyjnego rozpoczynają kształcenie niezwłocznie po zakończeniu tego postępowania.
 
§ 12
1.  Uwzględniając rekomendacje zespołów kwalifikacyjnych sformułowane w postępowaniu
    kwalifikacyjnym, komisja
rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów z postępowania
    rekrutacyjnego. Lista rankingowa określa kolejność wpisania na listę doktorantów szkoły
    doktorskiej w ramach limitu miejsc w danej dyscyplinie.
2.  Na liście rankingowej zamieszcza się:
     1)  imiona i nazwiska kandydatów;
     2)  liczbę punktów przyznanych za każdy element oceny;
     3)  wynik końcowy oceny kandydatów wyrażony w punktach;
     4)  oznaczenie, czy kandydat został zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów szkoły
         doktorskiej.
3.  Listę rankingową podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Wszelkie skreślenia i zmiany
    dokonywane na liście rankingowej po jej podpisaniu powinny zawierać uzasadnienie i być
    potwierdzone podpisem przewodniczącego komisji.
4.  Kandydat otrzymuje informację o wyniku postępowania rekrutacyjnego na swoje osobiste konto
    rejestracyjne w systemie IRK.
5. Listę rankingową, o której mowa w ust. 1, komisja rekrutacyjna przekazuje Rektorowi oraz ogłasza
   niezwłocznie przez opublikowanie na stronie internetowej Uniwersytetu. Lista rankingowa zawiera
   oznaczenie daty ogłoszenia.
6.  Kandydat, który zauważy oczywiste omyłki w ogłoszonej liście rankingowej, zgłasza je w ciągu
    trzech dni od daty jej ogłoszenia komisji rekrutacyjnej, która niezwłocznie dokonuje ich
    sprostowania. Sprostowanie zostaje odnotowane w protokole. Po sprostowaniu ust. 5 stosuje się
    odpowiednio.
 
Rozdział 4. Wpis na listę doktorantów, wydanie decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej
 § 13
Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę doktorantów zostaje wpisany na listę doktorantów szkoły doktorskiej po dostarczeniu przez niego niezwłocznie, nie później niż w terminie do dnia
13 września 2019 roku:
   1)  oryginału dokumentu uprawniającego do podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej określonego
       w § 7 ust. 2 pkt 3 lub 7 lub jego urzędowego odpisu,
   2)  oświadczenia, że będzie doktorantem tylko w szkole doktorskiej, do której został przyjęty.
 
§ 14
1.  Komisja rekrutacyjna wpisuje kandydatów na listę doktorantów szkoły doktorskiej w kolejności
    ustalonej w postępowaniu kwalifikacyjnym dla danej dyscypliny naukowej, w ramach limitu miejsc
    przeznaczonego dla tej dyscypliny.
2.  W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów co ostatnia osoba wpisana na listę
    doktorantów szkoły doktorskiej w ramach danej dyscypliny przez więcej niż jednego kandydata -
    wszyscy ci kandydaci zostają wpisani na listę doktorantów szkoły doktorskiej w ramach tej
    dyscypliny. Przed wpisaniem tych osób przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwraca się do
    Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu określonego dla danej rekrutacji.
3.  Osoby, które nie zostały przyjęte z powodu wyczerpania limitu miejsc w ramach danej dyscypliny
    szkoły doktorskiej, stanowią grupę rezerwową. W przypadku zwalniania się miejsc na liście
    doktorantów przyjętych do szkoły doktorskiej, osoby te zostają zakwalifikowane do wpisania na
    listę doktorantów w ramach danej dyscypliny szkoły doktorskiej z zachowaniem kolejności
    wynikającej z liczby uzyskanych punktów, o czym niezwłocznie otrzymują informacje. Przepis
    ust. 2 i § 13 stosuje się odpowiednio, przy czym brakujące dokumenty kandydat jest zobowiązany
    złożyć w terminie siedmiu dni od dnia przekazania informacji o tym obowiązku.
4.  Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób przyjętych do szkoły doktorskiej niezwłocznie
    po wypełnieniu limitu miejsc przez kandydatów wpisanych na listę doktorantów szkoły doktorskiej,
    jednak nie później niż w dniu 18 września 2019 roku. Listę tę podpisuje w imieniu komisji
    rekrutacyjnej przewodniczący.
5.  Listę, o której mowa w ust. 4, przewodniczący komisji rekrutacyjnej aktualizuje o osoby, o których
    mowa w ust. 3, według stanu na dzień 30 września 2019 roku.
6.  Ostateczną listę osób przyjętych do szkoły doktorskiej ogłasza się niezwłocznie przez jej publikację
    na stronie internetowej Uniwersytetu.
 § 15
1.  Komisja rekrutacyjna wpisuje na listę doktorantów szkoły doktorskiej kandydatów
    zakwalifikowanych do wpisania na listę doktorantów niezwłocznie po złożeniu przez nich w terminie
    wymaganych dokumentów.
2.  Komisja rekrutacyjna przekazuje informację o wpisie na listę doktorantów na osobistych kontach
    rejestracyjnych kandydatów w systemie IRK.
3.  W przypadku kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego wpisanie na listę doktorantów
    następuje na podstawie decyzji administracyjnej o przyjęciu kandydata do szkoły doktorskiej
    wydawanej, na wniosek komisji rekrutacyjnej, przez Rektora lub osobę przez niego upoważnioną.
 § 16
1.  Informację o wpisaniu na listę doktorantów szkoły doktorskiej, decyzję administracyjną, o której
    mowa w § 15 ust. 3 oraz decyzję o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej doręcza się
    kandydatowi na zasadach ogólnych. Dodatkowo komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób wpisanych
    na listę doktorantów szkoły doktorskiej przez jej opublikowanie na stronie internetowej
    Uniwersytetu oraz przekazuje ją Rektorowi.
2.  Decyzję o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły doktorskiej podpisuje przewodniczący komisji
    rekrutacyjnej.
3.  Od decyzji o odmowie przyjęcia do szkoły doktorskiej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni
    od dnia jej doręczenia, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do komisji rekrutacyjnej.
4.  Podstawą wniosku, o którym mowa w ust. 3, może być jedynie wskazanie naruszenia zasad
    rekrutacji do szkoły doktorskiej. Wniosek powinien wskazywać przepisy określające warunki lub
    tryb rekrutacji do szkoły doktorskiej, które w ocenie strony zostały naruszone oraz zwięzłe
    wyjaśnienie zarzucanego naruszenia.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek w drodze decyzji
    administracyjnej.
6.  Uwzględnienie przez komisję rekrutacyjną wniosku o którym mowa w ust. 3 w całości skutkuje
    wydaniem decyzji administracyjnej o uchyleniu decyzji o odmowie przyjęcia kandydata do szkoły
    doktorskiej i umorzeniem postępowania administracyjnego w sprawie tej odmowy, a następnie
    wpisaniem kandydata na listę doktorantów szkoły doktorskiej. Przepis § 15 ust. 3 stosuje się
    odpowiednio. W sytuacji wypełnienia limitu miejsc, przewodniczący komisji rekrutacyjnej zwraca
    się do Rektora z wnioskiem o wyrażenie zgody na przekroczenie limitu określonego dla danej
    dyscypliny.
7.  Decyzja komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego
   Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
 
Rozdział 5. Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego
 § 17
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkoły doktorskiej obejmuje:
   1)   rejestracja w IRK: 24-30 czerwca 2019 roku,
   2)   przyjmowanie dokumentów: 1-12 lipca 2019 roku,
   3)   pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego: 15-23 lipca 2019 roku,
   4)   rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów uzyskany
       za granicą – 16 lipca 2019 roku,
   5)   ogłoszenie wyników pierwszego etapu: 30 lipca 2019 roku,
   6)   drugi etap postępowania rekrutacyjnego: 2-11 września 2019 roku,
   7)   ogłoszenie listy rankingowej: 16 września 2019 roku,
   8)   ogłoszenie listy przyjętych do szkoły doktorskiej: 18 września 2019 roku. 
§ 18
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
31.05.2019 15:06
Data aktualizacji:
31.05.2019 15:07
Liczba wyświetleń:
2925
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw513.pdf744.64 KB