Nr 515 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 421 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 515
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie zmian w Uchwale Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się
co następuje:
 
§ 1
1.  W Uchwale Nr 421 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 lutego
    2019 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
 
     1) w rozdziale I pkt 5 otrzymuje brzmienie:
         „5) Plany finansowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 1 przygotowują dziekani
              (ilekroć w zasadach jest mowa o dziekanie rozumie się przez to również dyrektora filii),
              plany wymienione w pkt 4 ppkt 2 i 3 – kierownicy jednostek, a wymienione w pkt 4 ppkt 4
              – Kanclerz w terminie do 31 maja każdego roku kalendarzowego. Wszystkie te plany
              powinny być przygotowane przy wsparciu informacyjnym ze strony administracji
              centralnej, pod nadzorem prorektora właściwego ds. ekonomicznych oraz zatwierdzone
              przez Rektora w formie zarządzenia”;
 
     2) lit. j w rozdziale II pkt 3 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:
          „j) kultura studencka”;
      3) w rozdziale II pkt 3 ppkt 1 dodaje się literę ł w brzmieniu:
         „ł) Rada Uczelni”;
      4) w rozdziale II pkt 3 ppkt 1 dodaje się literę m w brzmieniu:
        „m) obchody jubileuszu XX-lecia UWM”;
      5) w rozdziale II pkt 5 ppkt 2 na końcu dodaje się:
         „Koszty działalności Szkoły Doktorskiej wydziały pokrywają proporcjonalnie do liczby
         doktorantów wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.”
 
2.  Jednolity tekst Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie uwzględniający zmiany zawarte w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 § 2
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 § 3
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Przepis §1 pkt 1 ppkt 4 obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
31.05.2019 15:22
Data aktualizacji:
31.05.2019 15:23
Liczba wyświetleń:
1256
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw515.pdf662.13 KB
ZalUchw515.pdf200.37 KB