Nr 516 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy koszt

 
UCHWAŁA Nr 516
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie wysokości honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz
z umów cywilnoprawnych, które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
 
Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz z uwzględnieniem przepisów art. 22 ust. 9–10a i ust. 12 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.),  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
Dział I. Przepisy ogólne
 
§ 1
Niniejsza uchwała określa:
  1)   przejawy działalności twórczej w ramach stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych
       na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (dalej „Uniwersytecie”), które stanowią
       podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodów przy poborze zaliczek
       na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej „50% normy”),
  2)   część wynagrodzenia (honorarium) pracowników oraz osób wypełniających świadczenia
       określone w umowach cywilnoprawnych, które są objęte 50% normą,
  3)   okresy zatrudnienia, które nie będą uwzględniane przy stosowaniu przez Uniwersytet jako
       płatnika 50% normy,
  4)    podstawowe zasady dokumentowania okoliczności stanowiących podstawę stosowania 50%
       normy przez Uniwersytet jako płatnika.
 
§ 2
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1)   płatniku – rozumie się przez to Uniwersytet,
  2)   podatniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną na Uniwersytecie na podstawie mianowania
      albo umowy o pracę, a także osobę wypełniającą na rzecz Uniwersytetu określone świadczenia
      na podstawie umowy cywilnoprawnej, wskutek której Uniwersytet jako płatnik jest obowiązany
      do poboru zaliczek na podatek dochodowy od tej osoby fizycznej,
  3)   pracowniku – rozumie się przez to zarówno nauczyciela akademickiego, jak i osobę zatrudnioną
      na Uniwersytecie na innym stanowisku, które osiągają przychody objęte normą 50% kosztów,
  4)   Prawie autorskim – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
      autorskim i prawach pokrewnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy,
  5)   podatku dochodowym od osób fizycznych – rozumie się przez to podatek dochodowy od
      należnych wynagrodzeń i odpowiednio honorariów, od których zaliczki na ten podatek jest
      obowiązany pobierać Uniwersytet, stosownie do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
      o podatku dochodowym od osób fizycznych, mających zastosowanie w tej sprawie aktów
      wykonawczych do tej ustawy oraz właściwych umów międzynarodowych,
  6)   50% normie – rozumie się przez to koszty uzyskania przychodów stanowiące podstawę
      pomniejszenia przychodów stosownie do art. 22 ust. 9–10a i ust. 12 ustawy o podatku
      dochodowym od osób fizycznych,
  7)   honorarium – rozumie się przez to przychody podatnika ze stosunku pracy oraz umów
      cywilnoprawnych, dotyczące utworów objętych Prawem autorskim,
  8)   wynagrodzeniu – rozumie się przez to przychody podatnika ze stosunku pracy i umów
      cywilnoprawnych, które w całości lub w odpowiedniej części może obejmować honorarium,
  9)   umowie cywilnoprawnej – rozumie się przez to odpowiednią umowę zawieraną zgodnie
      z przepisami Kodeksu cywilnego, na podstawie której do przychodu z wynagrodzenia za
      świadczenie Zleceniobiorcy bądź Wykonawcy na rzecz Uniwersytetu może być stosowana
      50% norma.
 § 3 
1.  Utworem pracowniczym stworzonym przez pracownika jest powstały w wyniku wykonywania
    obowiązków pracowniczych każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze,
    ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
2.  Utworem powstałym w wyniku wykonywania obowiązków określonych w umowie cywilnoprawnej
    jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek
    postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, o ile umowa obejmuje
    licencję lub przeniesienie autorskich praw majątkowych na rzecz Uniwersytetu.
 
§ 4
1.  Pracownikowi z tytułu stworzenia w ramach obowiązków pracowniczych utworu chronionego
    Prawem autorskim przysługuje prawo do naliczania i potrącania przez płatnika kosztów uzyskania
    z kwoty przychodów z tytułu nabycia i korzystania przez Uniwersytet z praw autorskich i praw
    pokrewnych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ust. 9–10a z zastrzeżeniem ust. 12 ustawy
    o podatku dochodowym od osób fizycznych. Prawo takie pracownikowi Uniwersytetu nie
    przysługuje, jeżeli stworzenie utworu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje
    w ramach prowadzonej przezeń działalności gospodarczej (pozarolniczej lub rolniczej), samodzielnie
    bądź w charakterze wspólnika spółki osobowej.
2.   Zasady, o których mowa w ust. 1, mają odpowiednie zastosowanie do osoby wykonującej
    na rzecz Uniwersytetu utwór chroniony prawem autorskim na podstawie umowy cywilnoprawnej,
    w tym także umowy licencyjnej.
 
Dział II. Nauczyciele akademiccy
§ 5 
1.  Wykonywanie obowiązków pracowników będących nauczycielami akademickimi stanowi działalność
     twórczą o indywidualnym charakterze, co stanowi podstawę do zastosowania 50% normy
     od całości przychodów ze stosunku pracy.
 
2.  Za przychody, o których mowa w ust. 1, uważa się:
     1)   wynagrodzenie zasadnicze,
     2)   wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe,
     3)   dodatek za staż pracy,
     4)   dodatek funkcyjny,
     5)   dodatek zadaniowy,
     6)   dodatek specjalny,
     7)   wynagrodzenie za udział w pracach komisji rekrutujących kandydatów na studia,
     8)   dodatek za prowadzenie zajęć w języku obcym,
     9)   wynagrodzenie za prace magisterskie/inżynierskie/licencjackie,
   10)    wynagrodzenie z tytułu komercjalizacji badań know-how,
   11)    wynagrodzenie za promotorstwo,
   12)    wynagrodzenie za sporządzenie recenzji,
   13)    wynagrodzenie członka komisji habilitacyjnej,
   14)    dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,
   15)     inne dodatki, jeżeli zostały określone w regulaminie wynagradzania.
 
3.  50% normą objęte jest również wynagrodzenie za:
    1)   płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań,
    2)   płatny urlop naukowy udzielony przygotowującemu rozprawę doktorską,
    3)   płatny urlop w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego,
        uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych baniach naukowych
        prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej,
    4)   inne płatne urlopy naukowe.
 
§ 6
Normy 50% kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się do części wynagrodzenia bądź odpowiedniego zasiłku za czas nieobecności w pracy pracowników będących nauczycielami akademickimi wynikający z:
   1)   urlopu dla poratowania zdrowia,
   2)   urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego,
       urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego,
   3)   zwolnienia lekarskiego,
   4)   opieki nad zdrowym dzieckiem – 2 dni,
   5)   zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
       zdrowym dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym
       członkiem rodziny,
   6)   okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
   7)   innej usprawiedliwionej nieobecności.
 
  Dział III. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
i osoby wykonujące czynności na podstawie umów cywilnoprawnych
§ 7
Wynagrodzenie zasadnicze pracowników niebędących nauczycielami akademickimi składa się z następujących części:
    1)     honorarium z tytułu opracowań naukowych, badawczo-rozwojowych oraz innych utworów
         podlegających ochronie przewidzianej w Prawie autorskim, stanowiących wykładnik działalności
         twórczej – do 30% stawki wynagrodzenia zasadniczego, o ile z ustalonych warunków pracy
         i płacy na danym stanowisku wynika obowiązek ich stworzenia,
    2)     pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego.
 
§ 8
Normy 50% kosztów uzyskania przychodów nie stosuje się do części wynagrodzenia bądź odpowiedniego zasiłku za czas nieobecności w pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wynikający z:
   1)   urlopu wypoczynkowego,
   2)   urlopu dla poratowania zdrowia,
   3)   urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego,
       urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego,
   4)   zwolnienia lekarskiego,
   5)   opieki nad zdrowym dzieckiem – 2 dni,
   6)   zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
       zdrowym dzieckiem do lat 8, chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat lub innym chorym
       członkiem rodziny,
   7)   okresu pobierania świadczenia rehabilitacyjnego,
   8)   innej usprawiedliwionej nieobecności.
 
§ 9
1.  Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zamierzający skorzystać z odliczenia kosztów
    uzyskania przychodów w wysokości 50% od wynagrodzenia zasadniczego przy poborze
    miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązani są złożyć
    w Dziale Płac w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy wniosek
    o przewidywanej wielkości udziału prac objętych prawami autorskimi w wynagrodzeniu
    zasadniczym, potwierdzony przez kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.
2.  W przypadku zmiany normy 50%, o której mowa w ust. 1, pracownicy są zobowiązani złożyć
    niezwłocznie odpowiednią korektę wniosku. Złożenie powyższego wniosku nie stanowi zmiany
    ustalonych w umowie o pracę warunków pracy i płacy.
3.   W terminie do 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym pracownicy są obowiązani do
    złożenia oświadczenia o wykonaniu prac autorskich i twórczych podlegających ochronie
    przewidzianej w Prawie autorskim.
4.   Pracownicy nowozatrudnieni są zobowiązani złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, w Dziale
    Płac najpóźniej przed terminem pierwszej wypłaty wynagrodzenia.
5.   Niezłożenie przez pracowników wniosków bądź oświadczeń, o których mowa w ust. 1–4, powoduje
    naliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych według zasad stosowanych dla wynagrodzeń
    nieobjętych ochroną Prawa autorskiego.
6.   Za rzetelność danych zawartych w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1-4 odpowiedzialne są
    osoby składające oświadczenie.
7.   Pracownicy są obowiązani sporządzać wykazy wykonanych w danym roku podatkowym prac
    naukowych objętych Prawem autorskim, które po potwierdzeniu przez kierownika jednostki
    organizacyjnej zobowiązani są przechowywać przez okres 6 lat. Kopie takich wykazów należy
    również przechowywać w jednostce organizacyjnej, w której zatrudnieni są pracownicy.
8.   We wnioskach, oświadczeniach i wykazach, o których mowa w ust. 1-4 i 7, dopuszczalne jest
    uwzględnienie tylko takich utworów, za które pracownicy nie otrzymali albo nie otrzymają
    wynagrodzenia z innego tytułu.
9.   Wzory wniosków, oświadczeń i wykazów składanych przez pracowników Uniwersytetu
    uprawnionych do korzystania z 50% normy określają:
      1)   załącznik nr 1 – wniosek pracownika o stosowanie norm kosztów uzyskania przychodu
          w stosunku do honorarium określonego w akcie mianowania lub umowie o pracę,
      2)   załącznik nr 2 – oświadczenie pracownika o pracach autorskich i twórczych wykonanych
          w ciągu roku podatkowego,
      3)   załącznik nr 3 – wykaz prac autorskich i twórczych objętych Prawem autorskim.
10.  Wnioski, o których mowa w ust. 1-2 i 4, oświadczenia, o których mowa w ust. 3, i wykazy,
     o których mowa w ust. 7, zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest
     zatrudniony pracownik.
11.  Zasady określone w ust. 1–8 stosuje się odpowiednio do osób wykonujących czynności na
     podstawie umów cywilnoprawnych, z tym, że stosowne oświadczenia dotyczące kosztów
     uzyskania przychodów mogą być złożone w tekście umowy.
        
§ 10
Wynagrodzenie za recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w całości jest objęte kosztami uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 50%.
 
§ 11
1.  Uwzględnienie przez płatnika 50% normy kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonania
    umowy cywilnoprawnej jest dopuszczalne, gdy:
       1)  umowa zostaje zawarta w formie pisemnej,
       2)  w treści umowy zostanie określony utwór będący przedmiotem świadczenia, w szczególności
           sposób jego utrwalenia,
       3)  zleceniobiorca bądź wykonawca zobowiąże się przenieść na Uniwersytet autorskie prawa
           majątkowe lub udzielić licencji na określonych polach eksploatacji za wynagrodzeniem,
       4)  zleceniobiorca bądź wykonawca złoży oświadczenie, że przysługują mu autorskie prawa
           majątkowe do utworu będącego przedmiotem umowy,
       5)  zleceniobiorca bądź wykonawca złoży oświadczenie w przedmiocie stosowania 50% normy
           kosztów uzyskania przychodów,
       6)  zleceniobiorca bądź wykonawca złoży oświadczenie, że przedmiotowych czynności nie
           wykonuje w ramach działalności gospodarczej,
       7)  zleceniobiorca bądź wykonawca zobowiąże się przechowywać materiały świadczące
           o wykonaniu ustalonego świadczenia na warunkach wyżej przedstawionych przez okres 6 lat
           i na każde żądanie Uniwersytetu je przedstawiać.
2. Szczegółowe zasady zawierania umów cywilnoprawnych, ich treść, sposób odbioru dzieła lub
    potwierdzania wykonania umowy określa Rektor w drodze zarządzenia.
 
§ 12
Na pisemne żądanie kierownika jednostki organizacyjnej pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz osoby wypełniające świadczenia na podstawie umowy cywilnoprawnej są obowiązani udzielić na piśmie wyjaśnień dotyczących podstaw do stosowania przez płatnika 50% normy, o jakiej mowa w niniejszej Uchwale.
 
§ 13
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi oraz osoba wypełniająca świadczenie określone
w umowie cywilnoprawnej ponoszą odpowiedzialność prawną, w tym odszkodowawczą wobec Uniwersytetu w przypadku niespełnienia przesłanek korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów, jeżeli Uniwersytet uwzględnił na ich wniosek takie koszty uzyskania przychodów przy poborze zaliczek na podatek dochodowy.
 
Dział IV. Przepisy końcowe
§ 14
1.  W stosunku do pracowników będących nauczycielami akademickimi Uchwała obowiązuje od dnia
    1 stycznia 2019 r., przy czym:
      1)   co do przychodów im przysługujących za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 maja 2019 r.
           Uniwersytet dokona korekty w tym zakresie w rocznym rozliczeniu PIT za 2019 r.,
      2)   co do przychodów im przysługujących za okres od 1 czerwca 2019 roku wypłata
          wynagrodzenia będzie następować z uwzględnieniem przepisów niniejszej Uchwały.
      3)   W stosunku do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uchwała wchodzi
          w życie z dniem podjęcia.
      4)     Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu
           Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Nr 800 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości
           honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ze stosunku pracy oraz z umów cywilnoprawnych,
           które stanowią podstawę do stosowania 50% normy kosztów uzyskania przychodu przy
           poborze zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych ze zmianami.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
03.06.2019 14:12
Data aktualizacji:
03.06.2019 14:24
Liczba wyświetleń:
3174
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw516.pdf520.8 KB
Zal1Uchw516.docx13.26 KB
Zal2Uchw516.docx13.33 KB
Zal3Uchw516.doc52.5 KB