Nr 522 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 522
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 114/11 położonej w obrębie Bartąg, gmina Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonej w załączniku
do niniejszej uchwały, objętej księgą wieczystą o numerze KW OL1O/00178664/3, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w §1 polega na:
   1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia
       na niej w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci przewodu SN 15kV o długości
       183 m, 
   2)  znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
       w pkt 1, po ich posadowieniu,
   3)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
       konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
       elektroenergetycznych, o której mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
       odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez
       wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne się posługuje się
       w związku z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 2 920 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) netto powiększonym
o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
04.06.2019 10:57
Data aktualizacji:
04.06.2019 10:57
Liczba wyświetleń:
1025
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw522.pdf127.98 KB