Nr 525 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I”

 
UCHWAŁA Nr 525
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 110 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny
w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
W §1 Uchwały Nr 110 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2017
roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą nazwą „Ochrona i poprawa warunków bytowania flory i fauny
w architekturze miejskiej w zabytkowej części Kortowa I”, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie wkładu własnego wynoszącego 1 613 525,54 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych, 54/100).”
 
2) dodaje się ust. 3 o następującej treści:
    „3. Pozostałe środki w wysokości 1 418 024,03 PLN (słownie: jeden milion czterysta osiemnaście
        
tysięcy dwadzieścia cztery złote, 03/100), zostaną pokryte w ramach dofinansowania
         ze
 środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020, Osi
         Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3
        
Ochrona różnorodności biologicznej.”
 
§ 2
Zmiana wartości wkładu własnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podyktowana jest koniecznością zwiększenia kwoty szacunkowej na realizację zamówienia, będącego przedmiotem ww. projektu, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.
 
§ 3
Traci moc Uchwała Nr 265 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego
2018 roku
.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
04.06.2019 13:42
Data aktualizacji:
04.06.2019 13:42
Liczba wyświetleń:
1032
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw525.pdf74.25 KB