Nr 526 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 526
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98
w Olsztynie”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 179 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca
2017 roku w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa
i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy
ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”, wprowadza się następujące zmiany:
 
 1)     § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
      „Szacowany koszt zadania wynosi 69 310,27 tys. zł (słownie zł: sześćdziesiąt dziewięć milionów
      trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).”
 
2)     § 2 otrzymuje następujące brzmienie:
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    udziału własnego wynoszącego 29 310,27 tys. zł (słownie zł: dwadzieścia dziewięć milionów
    trzysta dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych).
2.  Środki w wysokości 10 000,00 tys. zł (słownie: dziesięć milionów złotych) zostaną pokryte
    ze środków dotacji celowej z budżetu państwa z części 38 udzielonej przez Ministerstwo Nauki
    i Szkolnictwa Wyższego na podstawie zawartej umowy nr 1809/2018.”.
3.  Brakujące środki, w wysokości 30 000,00 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) planuje się
    pokryć ze środków dotacji celowej, z budżetu państwa z części 38, udzielonej przez Ministerstwo
    Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obligacji Skarbu Państwa oraz sprzedaży nieruchomości”.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 293 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 179 z dnia
26 czerwca 2017 roku dotyczącej zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa budynku Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie”.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2019
Data publikacji:
04.06.2019 13:48
Data aktualizacji:
04.06.2019 13:48
Liczba wyświetleń:
1351
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw526.pdf80.42 KB