Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021

 
UCHWAŁA Nr 530
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku

 w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021  

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 70 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku poz. 1668, z późn. zm.) Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/2021.

 
 §1
Postanowienia ogólne
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zwany dalej „Uniwersytetem” prowadzi nabór
    kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie)
    oraz na studia drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez Rektora, zgodnie z ofertą
    kształcenia dla danej formy studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne).
2.  Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na
    świadectwie dojrzałości - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
    w systemie tzw. „starej matury” - należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen
    uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie
    ukończenia szkoły średniej. W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny
    z przedmiotów kwalifikacyjnych, z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
 
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.  Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez
    system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.  Rejestracja kandydata przez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego
    procedury kwalifikacyjnej.
3.  Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
      1)   wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
       2)   wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
          na wybrane kierunki studiów, oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego
          o wpływie tej opłaty na rachunek bankowy Uniwersytetu,

       3)   dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły
          średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego
          stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie
          tzw. „nowej matury”),

       4)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa
          ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów
          na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości
          uzyskane w systemie tzw. „starej matury”),

      5)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub
          dyplomu EB Matury Europejskiej albo zaświadczenia o wynikach (dotyczy kandydatów na
          studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB
          Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),

      6)    dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa maturalnego uzyskanego za
          granicą wraz z tłumaczeniem na język polski (dotyczy kandydatów na studia legitymujących
          się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
 
      7)   dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny
          wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub
          jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez
          Uniwersytet lub zawierającego niezbędne informacje – takie jak we wzorze określonym przez
          Uniwersytet (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).

4.  W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna
    i nie wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja, jak i wniosek zostaną
    pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.  W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty
    rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść
    brakującą opłatę.
6.  Kandydat uzupełnia w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu
    (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny). Na podstawie wprowadzonych danych przeprowadzona
   będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) spośród
   przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat
   dokonuje rejestracji dokona system IRK, z zachowaniem najkorzystniejszego wyniku dla Kandydata.
7.  Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych,
    ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.  Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta
    rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
    w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.  Uniwersytet nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian,
    spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem
    serwerów.
10. Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji.
     Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za
     dostarczone i wiążące.
11. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami
     umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12. W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
     rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13. Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów
     ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, kandydatów ubiegających się o przyjęcie
     na studia z tokiem nauczania w języku obcym oraz cudzoziemców.
14. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku polskim, jeżeli:
       1)   ukończyli kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach
          wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

       2)   posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego
          co najmniej na poziomie biegłości językowej B1, wydany przez Państwową Komisję do spraw
          Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

       3)   uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich stopień znajomości języka polskiego
          pozwala na podjęcie studiów w języku polskim, lub

       4)   posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wydany w Polsce, lub
       5)   ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku
          polskim i udokumentują ten fakt.

15. Cudzoziemcy, mogą zostać przyjęci na studia realizowane w języku obcym, jeżeli:
       1)   posiadają dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym będą realizowane
          studia, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada
          2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889), tj. w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia
          Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania
          postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. z 2009 r., Nr. 218, poz.1695), lub

       2)   posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły
          ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w którym
          będą realizowane studia, lub

       3)   uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości
          języka obcego pozwalają na podjęcie studiów w tym języku.
16. Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

 

 §3
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
    tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
    następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie
    dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załącznikach 1A-1C do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9.
2.  Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji
    plastycznych kandydata (kandydat składa teczkę zawierającą pięć niepodpisanych rysunków
    formatu A3 własnego autorstwa, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających krajobraz
    otwarty, współczesną i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej
    i ogrodowej) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C
    do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci,
    których prace złożone do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej
    dostateczną.
3.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz
    konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów
    praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj. sprawdzian umiejętności gry
    na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji
    słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie
    dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych
    przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu
    umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.  Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata -
    rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena
    wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C
    do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci,
    którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
6.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów
    w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym
    z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się
    zasadę: liczba % uzyskana na poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
7.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów
    w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym
    z wynikiem co najmniej 30% do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się
    zasadę: liczbę % uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
8.  Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów
    z danego przedmiotu, jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30%
    lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj.
    przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.
9.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w
     załącznikach 1A-1C
, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na
    poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu
    rozszerzonego. 
 
§4
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
    tzw. „starej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie
    konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej
    uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 oraz § 1 ust. 2.
2.  Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji
    plastycznych (kandydat składa teczkę zawierającą pięć niepodpisanych rysunków formatu A3
    własnego autorstwa, wykonanych dowolną techniką, przedstawiających krajobraz otwarty,
    współczesną i historyczną architekturę oraz roślinne kompozycje zieleni parkowej i ogrodowej)
    oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, których prace złożone
    do oceny predyspozycji plastycznych uzyskały ocenę co najmniej dostateczną.
3.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz
    konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów
    praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne
    obejmuje ocenę predyspozycji kandydata - egzaminy praktyczne, tj sprawdzian umiejętności gry
    na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji
    słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie
    dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych,
    przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu
    umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.  Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę predyspozycji kandydata -
    rozmowę kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena
    wymowy i słuchu) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B
    do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci,
    którzy uzyskają zaliczenie testu predyspozycji.
6.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu,
    do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego
    przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).
7.  Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej
    (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe:
    celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
8.  W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły
    średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen
    uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
9.  W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia
    ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez
    współczynnik 100,00.
10.  Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są
     przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości
     i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
 
§5
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje
    na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na
    dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
2.   Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje na
    podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na
    dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
3.  Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji
    zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
4.  Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji
    na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych,
    edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
 
§6
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów
i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.
1.   Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani
    na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad
    oraz konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia
    w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat.
2.   Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez
    Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego
    uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz
    status kandydata (laureat lub finalista).
3.   Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do oceny predyspozycji na
    kierunkach: architektura krajobrazu, logopedia.
 
§7
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,
(nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski oraz na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim).
1.  Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
    danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie
    odrębnych przepisów.
2.   Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć
    dodatkowo następujące dokumenty:
       1)  uwierzytelnienie w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
           w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października
           1961 r., znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych
           (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938),
       2)  uwierzytelnienie w formie legalizacji, w przypadku świadectw wydanych przez państwa,
           które nie są stroną Konwencji, o której mowa w pkt. 1)
       3)   zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju,
           z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów
           o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska
           zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
       4)   tłumaczenie na język polski świadectwa oraz uwierzytelnienia, jeżeli zostało sporządzone
           w języku obcym
,
       5)   decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego
           postępowania,
       6)   zaświadczenie potwierdzające, że uzyskane poza granicami Polski świadectwo uprawnia do
           ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostało
           wydane, o ile na świadectwie nie widnieje taka adnotacja, wraz z tłumaczeniem tego
           dokumentu,
 
       7)   zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, suplement
           obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli nie są wskazane na świadectwie
           lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), wraz z tłumaczeniem tego dokumentu,
         8)  dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen (jeżeli nie jest ona wskazana na
           świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą), potwierdzony przez szkołę,
           którą ukończył kandydat bądź uprawniony do tego urząd, wraz z tłumaczeniem tego
           dokumentu
.
3.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą,
    następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych odpowiednio jak
    w załącznikach 1A-1C, przeliczonych zgodnie z załącznikiem 3 do uchwały oraz oceny
    predyspozycji kandydata - na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna
    w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
4.   Punktacji przedmiotowej ze świadectwa dojrzałości w skali nieporównywalnej do zamieszczonych
    w załączniku 3 do uchwały, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być
    bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
       1)  w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości
           -zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
             a)  na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, chemia,
              dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie surowcami odnawialnymi
              i mineralnymi, inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych, inżynieria
              przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo,
              pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technologia
              żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria (studia w języku polskim),
              zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii – przedmioty: biologia i (chemia
              lub matematyka),

             b)  na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka
              lub matematyka),
          c)   na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka
              przestrzenna, informatyka, inżynieria informacji, inżynieria środowiska, matematyka,
              mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty:
              matematyka i fizyka,
            d)   na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów,
              bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja
              społeczna, ekonomia, filozofia, historia, lingwistyka w biznesie, nauki o rodzinie,
              pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, politologia,
              praca socjalna, prawo, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka
              i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza
              o społeczeństwie),
          e)  na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
          f)   na kierunku filologia, w zakresie filologii rosyjskiej – przedmioty: język polski i język rosyjski,
          g)  na kierunku filologia, w zakresie filologii germańskiej oraz specjalności nauczycielskiej
              w zakresie języka niemieckiego – przedmioty: język polski i język niemiecki,
          h)   na kierunku filologia, w zakresie filologii angielskiej oraz specjalności nauczycielskiej
              w zakresie języka angielskiego – przedmioty: język polski i język angielski,

        2)  w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
          przedmiotów:
          a)  na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
          b)  na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia
              i język polski,
          c)  na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia
              i język polski,
          d)  na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)
              oraz do oceny predyspozycji kandydata.
5.   Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
6.   Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów
    oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0
    (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
7.   Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie
    (rankingu) świadectw dojrzałości.
8.   W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może
    zostać przeprowadzony w języku angielskim.
9.   W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może,
    na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§8
1.   W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych
    i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.
2.   W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów przekroczy
    określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych
    na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości
    – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów
    posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen
    uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających
    świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających
    dyplom IB Matury Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem
    przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone
    w §1 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.  Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (ocenę predyspozycji kandydata
    oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - 8.
2.  Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen
    z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji
    na studia przez kandydata, z uwzględnieniem załączników 1 - 3 do niniejszej uchwały oraz
    przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2 - 8, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
3.  Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają
    rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok
    studiów, w ramach ustalonej liczby miejsc.
4.  W przypadku niewystarczającej liczby kandydatów Uniwersytet zastrzega sobie prawo
    do nieuruchomienia kierunku studiów. W takim przypadku na wniosek kandydata opłata
    rekrutacyjna podlega zwrotowi lub w ramach tej opłaty kandydat może ubiegać się o przyjęcie
    na inny kierunek studiów, na którym pozostały wolne miejsca.
 
§10
1.  Terminy egzaminów wstępnych (oceny predyspozycji kandydata) oraz terminy ogłoszenia wyników
    postępowania kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
2.   Do przeprowadzenia oceny predyspozycji kandydata uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana
    nauczyciele akademiccy.
3.   Wyniki oceny predyspozycji kandydata oceniane są w skali 2-5, z wyłączeniem testu
    predyspozycji na kierunek logopedia, który oceniany jest jako zaliczony lub niezaliczony.
4.   Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oraz rysunki z teczki kandydata na kierunek
    architektura krajobrazu oceniają co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, specjaliści z danej
    dziedziny. Błędy (uwagi) i ich rodzaje zapisywane są na pracach podlegających ocenie, które
    przekazywane są przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności opinii osób
    oceniających prace kandydata, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.
5.   Każda praca oceniana jest oddzielnie.
6.   Za pozytywny wynik oceny predyspozycji kandydata uznaje się ocenę – dostateczny.
7.   W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może,
    na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§11
1.   Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są
    do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
      1)   podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
      2)   kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
          egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
          7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu), a w przypadku dokumentów
          sporządzonych w języku obcym - tłumaczeniem na język polski,
      3)   fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisaną na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
           oraz numerem PESEL,
      4)   Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani
          do dostarczenia dodatkowo
potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek
          choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub
          Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia
          do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2.   Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.   Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze
    studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok
    studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
 
§12
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim  
1.  Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem
    Rektora.
2.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:
      1)   podanie na ustalonym formularzu,
       2)   świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
          na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
          zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy
          świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
      3)   cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle oraz fotografię w formie
          elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
      4)   dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo
          polskie), dowód wniesienia opłaty wpisowej poświadczony przez bank (dotyczy kandydatów
          legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie).
3.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe,
    następujące dokumenty:
      1)   potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
          nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
          Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
          Zdrowia,
       2)    potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
4.  Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza
    i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Uniwersytetu wraz z pozostałymi ww. dokumentami
    aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest
    data ich wpływu do Uniwersytetu, a nie data stempla pocztowego.
5.  Zasady rekrutacji na studia:
      1)   kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
          „nowej matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika 1B,
      2)   kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
          „starej matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A,
      3)   kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB
          Matury Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, że warunkiem
          przystąpienia do kwalifikacji jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych
          postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1B,
      4)   kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują
          egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim (warunkiem przystąpienia do
          egzaminów jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen
          z 3 przedmiotów – chemii, biologii oraz matematyki lub fizyki). Egzamin obejmuje trzy
          przedmioty - chemię, biologię oraz fizykę.
Do kwalifikacji uwzględniane będą dwa najlepsze
          wyniki egzaminów z wymienionych przedmiotów. Egzamin zostaje uznany za pozytywny
          w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik minimum 30%. Jako trzeci
          przedmiot uznaje się język obcy z wynikiem 100% - język kraju, w którym kandydat uzyskał
          świadectwo dojrzałości. Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego jest
          wynikiem kwalifikującym kandydata.
      5)   kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum
          22 punkty - w starym systemie/minimum 495 punktów - w nowym systemie) test
          egzaminacyjny MCAT (Medical College Admission Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik
          punktowy egzaminu,
      6)   kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum
          50 punktów) test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School Admission Test) –
          kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
      7)   kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum
          2300 punktów) test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) – kryterium kwalifikacji
          stanowi wynik punktowy egzaminu,
      8)   kandydatów, którzy nie wcześniej niż w 2016 roku złożyli z wynikiem pozytywnym (minimum
          288 punktów) test egzaminacyjny NEET (National Eligibility Cum Entrance Test) – kryterium
          kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu.
6.  Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w %
    możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”,
    dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne, test MCAT, GAMSAT, UKCAT, NEET).  Na podstawie
    wyników procentowych Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
7.  Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązane
    są dostarczyć do Uniwersytetu pozostałe dokumenty:
       1) podpisany egzemplarz umowy,
       2) podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia,
       3) dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs organizacyjny.
8.  Terminy związane z procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
 
§13
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek weterynaria z tokiem nauczania w języku angielskim
1.  Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem
    Rektora.
2.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:
      1)  podanie na ustalonym formularzu,
      2)  świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
          na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
          zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski (dotyczy
          świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
      3)  dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi
          przy wydawaniu dowodów osobistych lub paszportów, opisane na odwrocie imieniem
          (imionami) i nazwiskiem oraz fotografię w formie elektronicznej (format JPG) na płycie CD,
      4)  dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo
          polskie), dowód wniesienia opłaty wpisowej (dotyczy kandydatów legitymujących się
          obywatelstwem innym niż polskie).
3.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe,
    następujące dokumenty:
      1)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
          nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
          Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
          Zdrowia,
      2)  potwierdzenie znajomości języka angielskiego.
4.  Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej Uniwersytetu. Po wypełnieniu formularza
    i podpisaniu, dokument należy dostarczyć do Uniwersytetu wraz z pozostałymi ww. dokumentami
    aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym jest
    data ich wpływu do Uniwersytetu, a nie data stempla pocztowego.
5.  Zasady rekrutacji na studia:
      1)   kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
          „nowej matury” – określa § 3, z uwzględnieniem załącznika 1A,
      2)   kandydatów legitymujących się polskim świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
          „starej matury” – określa § 4, z uwzględnieniem załącznika 2A,
      3)   kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB
          Matury Europejskiej – określa § 5, z zastrzeżeniem, że warunkiem przystąpienia do kwalifikacji
          jest posiadanie na dyplomie trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym,
          określonych w załączniku 1A,
      4)   kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują
          egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim. Egzamin obejmuje dwa przedmioty -
          należy dokonać wyboru z przedstawionych poniżej:
            - biologia,
            - chemia,
            - fizyka,
            - matematyka.
6.  Egzaminy oceniane są w skali procentowej. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku,
    gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów wynik minimum 30%. Jako trzeci przedmiot uznaje się
    język obcy z wynikiem 100% - język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
    Uzyskana średnia z wyniku egzaminu oraz języka obcego jest wynikiem kwalifikującym kandydata.
7.   Egzaminy mogą być organizowane przez firmy rekruterskie poza siedzibą Uniwersytetu, wówczas
    wyniki egzaminów przekazywane są Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
8.   Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w %
    możliwych do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”,
    dyplom IB, dyplom EB, egzaminy wstępne). Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa
    Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
9.   Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
 
§14
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem
    ust. 4.
2.   Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada właściwej jednostki organizacyjnej.
3.   Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku
    studiów bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
4.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku, którego zakres obejmuje
    kształcenie nauczycieli jest posiadanie uprawień nauczycielskich
.
5.   Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00
    - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
      1)   przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
      2)   przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6.   Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie
    określonym w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument
    potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
    (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny.
7.   Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci
    mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają
    pracownicy dziekanatów.
 
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą na studia realizowane
w języku polskim
1.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego
    stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom
    wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy
    międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na
    studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy.
2.   Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa Dziekan.
3.   Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
    w ust. 1) nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
    w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić
    do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
      1)   na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, gastronomia-sztuka
          kulinarna, mikrobiologia, ochrona środowiska, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia
          żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji
          i terapii – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
      2)   na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
          w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
      3)   na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka,
          inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka,
          mechanika i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty:
          matematyka i fizyka,
      4)   na kierunkach: administracja, analiza i kreowanie trendów, animacja pamięci społecznej,
          bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja
          społeczna, ekonomia, filozofia, historia, interdyscyplinarne studia strategiczne, nauki
          o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej edukacji, politologia,
          turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: geografia i (historia lub wiedza
          o społeczeństwie),
      5)   na kierunkach: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, logopedia – przedmioty: biologia
           i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
      6)   na kierunku filologia w zakresie filologii rosyjskiej oraz specjalności nauczycielskiej
          w zakresie języka rosyjskiego – przedmioty: język polski i język rosyjski,
      7)   na kierunku filologia w zakresie filologii germańskiej oraz specjalności nauczycielskiej
          w zakresie języka niemieckiego – przedmioty: język polski i język niemiecki,
      8)   na kierunku filologia w zakresie filologii angielskiej oraz specjalności nauczycielskiej
          w zakresie języka angielskiego – przedmioty: język polski i język angielski.
4.   Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
5.   Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów
    oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0
    (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
6.   Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku
    studiów.
7.   Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane
    za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
8.   W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może,
    na wniosek kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
C. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych
1.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych), z zastrzeżeniem
    ust. 3.
2.   Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa Dziekan.
3.   Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego
    stopnia w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom
    wydała lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy
    międzynarodowej. Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie
    na studia drugiego stopnia określają odrębne przepisy. 
4.   O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu
    dokumentów, o którym mowa w §15.
 
§15
1.   Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru
    studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
       1)  podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
       2)  kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
            (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,
       3)  fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy
            wydawaniu dowodów osobistych, opisanej na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz
            numerem PESEL.
       4)  Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia realizowane w językach obcych
          zobowiązani do dostarczenia dodatkowo potwierdzenia posiadania polisy ubezpieczeniowej
          na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce
          lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia
          do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
2.   Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
3.   Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze
    studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok
    studiów danego kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
4.   Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§16
1.   Postępowanie kwalifikacyjne w odniesieniu do obywateli polskich przeprowadzają komisje
    rekrutacyjne powoływane w trybie określonym odrębnymi przepisami, a w przypadku
    cudzoziemców biuro właściwe ds. współpracy międzynarodowej.
2.   Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
      1)   przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
      2)   dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3)   przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,
      4)   organizacja egzaminu wstępnego,
      5)   przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Rektorowi.
3. Wpis na listę studentów lub decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje:
      1)   Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna – w odniesieniu do obywateli polskich,
      2)   Rektor – w odniesieniu do cudzoziemców.
 
§17
1.  Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo
    złożenia odwołania do Rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
2.  Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Rektora nie służy odwołanie, jednakże kandydat
    niezadowolony z decyzji może zwrócić się do Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3.  Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
§18
Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji
1.  Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
     1)   od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
     2)   od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,
     3)   od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w językach obcych,
 
         z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających
          z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2.  Rektor może ustalić rekrutację specjalną - uzupełniającą dla kandydatów, których wynik egzaminu
    maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów uwzględnianych w kwalifikacji na studia został
    podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 Ustawy z dnia 7 września
    1991 r. o systemie oświaty. Do rekrutacji specjalnej - uzupełniającej mogą przystąpić wyłącznie
    kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia
    magisterskie na danym kierunku studiów w rekrutacji zasadniczej.
3.  Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
 
§19
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§20
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
27.06.2019 15:05
Data aktualizacji:
27.06.2019 19:51
Liczba wyświetleń:
4226
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw530.pdf1.84 MB
Zal1A-1C.pdf107.5 KB
Zal1C.pdf120.74 KB
Zal2A-2B.pdf168.54 KB
Zal2B.pdf118.2 KB
Zal3Uchw530.pdf153.4 KB