Nr 544 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 544
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej
na nieruchomości położonej w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdzonego Uchwałą Nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 listopada 2011 r. (ze zm.), stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej
    służebności gruntowej, przejścia i przejazdu ścieżką rowerową „Łynostrada”, na nieruchomościach
   
stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, położonych w Olsztynie
    przy ulicy Tuwima w obrębach nr 110 i 111
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
       1)  nr 64/46 o powierzchni 0,2533 ha, nr 74/35 o powierzchni 0,2485 ha, dla których Sąd
           Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039692/2,
       2)  nr 3/2 o powierzchni 0,5913 ha, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę
           wieczystą nr OL1O/00035934/3.
2.  Wyrys z mapy, dotyczący nieruchomości o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
1.  Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomościach opisanych w § 1 ust. 1 polega
    na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie przejścia i przejazdu ścieżką
    pieszo-rowerową „Łynostrada” o powierzchni 3175 m2.
2.  Służebność, o której mowa w ust. 1 zostanie ustanowiona na rzecz Miasta Olsztyna na zasadach,
    określonych w umowie zawartej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z Miastem
    Olsztyn.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na przedmiotowych nieruchomościach, będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 132 260,98 zł netto (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych 98/100) powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Służebność ustanawia się na czas nieoznaczony.
 
§ 5
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
01.07.2019 14:08
Data aktualizacji:
01.07.2019 14:08
Liczba wyświetleń:
1103
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw544.pdf243.36 KB
ZalUchw544.jpg2.24 MB