Nr 545 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel...

 
UCHWAŁA Nr 545
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu
nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 5 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdzonego Uchwałą nr 785 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 r. (ze zm.) oraz § 7 w zw. z § 8 ust. 1 pkt 4 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 r., stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie na rzecz dotychczasowych dzierżawców, prawa własności:
      1)  8 pomieszczeń gospodarczych, określonych w § 2 niniejszej Uchwały, wraz z udziałem w wysokości
           8/34 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej
           działkę nr ewidencyjnym 295/28, położonej w miejscowości Łężany, gm. Reszel, dla której Sąd
           Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1K/00016193/3.
      2)   6 pomieszczeń gospodarczych wraz z udziałem w wysokości 6/58 w prawie użytkowania
           wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr ewidencyjnym 284/15,
           położonej w miejscowości Łężany, gm. Reszel. dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi
           księgę wieczystą nr OL1K/00016161/0.
2.  Wyrys z mapy, szkice z inwentaryzacji oraz zdjęcia dotyczące nieruchomości, o których mowa w ust. 1
     stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego,
o których mowa w
§ 1, wynosi odpowiednio:
    1)  na działce gruntu nr 295/28:
        a)  pomieszczenie gospodarcze nr 6 – 1534,00 zł (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści cztery złote),
        b)   pomieszczenie gospodarcze nr 9 – 1534,00 zł (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści cztery złote),
        c)    pomieszczenie gospodarcze nr 10 – 1609,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięć złotych),
        d)   pomieszczenie gospodarcze nr 12 – 1609,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięć złotych),
        e)   pomieszczenie gospodarcze nr 14 – 1609,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięć złotych),
        f)    pomieszczenie gospodarcze nr 18 – 1609,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięć złotych),
       g)    pomieszczenie gospodarcze nr 31 – 1855,00 zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć złotych),
       h)    pomieszczenie gospodarcze nr 34 – 1855,00 zł (słownie: tysiąc osiemset pięćdziesiąt pięć złotych),
   2)  na działce gruntu nr 284/15:
       a)    pomieszczenie gospodarcze nr 1 – 2439,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć
             złotych),
       b)    pomieszczenie gospodarcze nr 2 – 2439,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć
             złotych),
       c)     pomieszczenie gospodarcze nr 3 – 2439,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć
             złotych),
       d)    pomieszczenie gospodarcze nr 4 – 2439,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć
             złotych),
       e)     pomieszczenie gospodarcze nr 5 – 2439,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści
             dziewięć złotych),
       f)      pomieszczenie gospodarcze nr 6 – 2439,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć
             złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
01.07.2019 14:58
Data aktualizacji:
27.08.2019 10:06
Liczba wyświetleń:
1129
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw545.pdf451.83 KB