Nr 546 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1..."

 
UCHWAŁA Nr 546
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 czerwca 2019 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta Nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż
i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje
 
§ 1
W Uchwale Nr 294 z dnia 24 kwietnia 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż
i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”
, wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
      „2. Szacowany koszt zadania wynosi 11 787 584,36 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset
           osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 36/100), w tym roboty
           remontowe, modernizacyjne, termomodernizacyjne i koszty prac przygotowawczych -
           dokumentacja.”
   2)   § 2 otrzymuje, następujące brzmienie:
㤠2
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zabezpieczenie
    wkładu własnego wynoszącego:
      1)  na termomodernizację: 540 709,12 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy siedemset
          dziewięć złotych 12/100);
      2)  na roboty modernizacyjne: 2 143 739,13 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści trzy tysiące
          siedemset trzydzieści dziewięć złotych 13/100).
      3)  na dokumentację projektową, złożenie wniosku (koszty poniesione do 2017 r.): 167 143,50 zł.
         (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści trzy złote 50/100).
2. Środki w wysokości 976 483,74 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta
    osiemdziesiąt trzy złote 74/100) zostaną pokryte ze środków krajowych będących w dyspozycji
    Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie Programu
    priorytetowego „Poprawa jakości powietrza” Część 2) Zmniejszenie zużycia energii
    w budownictwie, w formie dotacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki
    w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych.
3. Koszty remontowe w wysokości 7 959 508,87 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt
    dziewięć tysięcy pięćset osiem złotych 87/100) zostaną pokryte ze środków subwencji na
    utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego”.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 448, z dnia 22 lutego 2019 roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr 294 z dnia
24 kwietnia 2018 r., w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą
„Przebudowa budynku Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach modernizacji i remontu przystosowującego obiekt do przepisów p.poż i osób niepełnosprawnych wraz z termomodernizacją obiektu”
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.06.2019
Data publikacji:
01.07.2019 15:06
Data aktualizacji:
01.07.2019 15:07
Liczba wyświetleń:
1008
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw546.pdf104.21 KB