Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
w  Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej  
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
 • stopień naukowy doktora nauk społecznych lub humanistycznych w dyscyplinie pedagogika,
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze pedagogiki/pedagogiki opiekuńczej/pedagogiki rodziny
  m.in. monografie, artykuły w naukowych czasopismach punktowanych i w pracach zbiorowych,
  w tym przynajmniej 1 publikacja o punktacji co najmniej 10 pkt. lub artykuł, który uzyskał dwie pozytywne recenzje wydawnicze i został zakwalifikowany do druku w czasopiśmie, w którym
  za publikację przyznawane jest przynajmniej 10 pkt., a autor/ka dostarczy stosowne zaświadczenie od redakcji czasopisma (lub dołączy nr DOI),
 • czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką mieszczącą się
  w obszarze pedagogiki/pedagogiki opiekuńczej,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej,
 • gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty na badania.
 
Wykaz wymaganych dokumentów:
Ponadto:
1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu
    przez Rektora bez podania przyczyn.
2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu
    przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
    (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
 
Termin składania dokumentów upływa z dniem 5 sierpnia 2019 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca września 2019 r.
 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.07.2019
Data publikacji:
06.07.2019 13:09
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:50
Liczba wyświetleń:
1630
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument