Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

 

DZIEKAN WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego)
w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia
20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
 
Kryteria kwalifikacyjne
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera - kierunek zootechnika, wskazana specjalność związana z żywieniem zwierząt
 • znajomość zagadnień z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa
 • dorobek naukowy, w tym z ww. zakresu
 • aktywność naukowa (zjazdy, konferencje, seminaria)
 • posiadanie umiejętności w zakresie analityki laboratoryjnej (m.in. znajomość metod chemicznych
  i biologicznych związanych z analizą ilościową i jakościową pasz) oraz obsługi aparatury specjalistycznej
 • umiejętność posługiwania się programami niezbędnymi w opracowaniu wyników badań naukowych
 • znajomość języka angielskiego oraz języka polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych
 
Wykaz dokumentów
 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 • Życiorys (CV)
 • Kwestionariusz osobowy link ]
 • Odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera,
 • Informacja o działalności naukowej wraz z wykazem publikacji (z punktacją wg klasyfikacji (MNiSW)
 • Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
 • Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia
  do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie zootechnika
  i rybactwo”  
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie [ link ]
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ link ]
Informacje
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  (Dz. U. z 2018r.poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta – 3205 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn, w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27 września 2019 r.
 
 
Dziekan
prof. dr hab. Urszula Czarnik
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wytworzył:
prof. dr hab. Urszula Czarnik - Dziekan
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
22.07.2019
Data publikacji:
23.07.2019 09:12
Data aktualizacji:
23.07.2019 09:14
Liczba wyświetleń:
1768
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument