Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Budownictwa

 
 
DZIEKAN
WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora nadzwyczajnego
w Instytucie Budownictwa

Kandydat przystępujący do konkursu powinien:
 • posiadać tytuł profesora nauk technicznych lub stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo,
 • posiadać w całym dorobku co najmniej 10 prac twórczych opublikowanych w czasopismach wymienionym w części A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 4 prace jako pierwszy autor
  (2 publikacje z listy A mogą zostać zastąpione 2 monografiami naukowymi lub patentami),
 • kierować (w całym dorobku) minimum 1 zewnętrznym projektem badawczym
  lub innym projektem lub być wykonawcą w 2 takich projektach
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne z zakresu technologii betonu oraz materiałów budowlanych,
 • wykazać się biegłą znajomością języka obcego nowożytnego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców). 
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
 • Podanie kierowane do Rektora UWM w Olsztynie,
 • Życiorys
 • Kwestionariusz osobowy
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 • Odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora lub odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo
 • Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,
 • Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 • Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 • Informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 • Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
  (do pobrania ze strony:
  http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 • Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)

  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 • Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w sprawie
  zaliczania do dyscypliny naukowej (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).
    

Dokumenty wymienione w pkt. 5 i 6 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej
na adres: 
wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego wraz ze zmianami wniesionymi Uchwałami nr 108 z dnia
11 kwietnia 2017 roku oraz nr 205 z dnia 17 października 2017 roku.

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej
i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15,
10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16,
w terminie od 30 lipca do 30 sierpnia 2019 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 
Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa
w pkt 6 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Wynagrodzenie dla stanowiska profesora nadzwyczajnego zawiera się
w przedziale: 4605-6000 zł brutto.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Dziekan

 

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
Wytworzył:
dr hab. Paweł Wielgosz, prof. UWM
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
30.07.2019
Data publikacji:
31.07.2019 08:49
Data aktualizacji:
19.11.2019 14:45
Liczba wyświetleń:
2305
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego.pdf181.44 KB