Konkurs na stanowisko adiunkta (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych) w Katedrze Socjologii

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
(w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)
 w Katedrze Socjologii
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 
Kandydaci ubiegający się o stanowisko adiunkta powinni posiadać:
 • stopień naukowy co najmniej doktora nauk humanistycznych/społecznych w dyscyplinie socjologia,
 • dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii, historii myśli socjologicznej ze szczególnym uwzględnieniem socjologii lokalności,
 • co najmniej 20 punktów za dorobek naukowy w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku,
 • co najmniej 3 publikacje w czasopismach z listy MNiSW (w tym 1 publikacja co najmniej 10 pkt),
 • doświadczenie jako kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu badawczego lub zaświadczenie
  o złożonym co najmniej 1 projekcie badawczym z pozytywną oceną jednostki, w której był składany,
 • czynny udział w konferencjach naukowych związanych z problematyką mieszczącą się w obszarze socjologii,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej,
 • gotowość do nawiązywania współpracy międzynarodowej, ubiegania się o krajowe i międzynarodowe granty na badania.
Wykaz wymaganych dokumentów:
Ponadto:
 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.).
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680 zł.
Termin składania dokumentów upływa z dniem 4 września 2019 r. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10- 561 Olsztyn.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.
 
 
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Nauk Społecznych
Wytworzył:
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.08.2019
Data publikacji:
07.08.2019 10:52
Data aktualizacji:
16.11.2019 13:48
Liczba wyświetleń:
1548
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument