Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego)
w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku
- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
 
Kryteria kwalifikacyjne
-  posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
-  udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie weterynaria,
-  dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu MNiSW
  z 2016 roku,
-  doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
-  znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
           
Wykaz dokumentów:
1.     Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
2.     Życiorys (CV).
3.     Kwestionariusz osobowy.
4.     Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza weterynarii.
5.     Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW).
6.     Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego
      (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
7.    Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy.
8.    Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
9.    Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N
      pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria.  
10.  Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
      w ogłoszeniu o konkursie.
11.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Informacje:
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy
    z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).
  • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
  • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 07.09.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2019 r.
  
 
 
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.08.2019
Data publikacji:
09.08.2019 09:54
Data aktualizacji:
26.05.2020 12:58
Liczba wyświetleń:
1557
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Choroby Wewnętrzne wynik konkursu.pdf313.21 KB