Konkurs na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Diagnostyki Klinicznej

 
DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta (badawczo-dydaktycznego)
w Katedrze Diagnostyki Klinicznej
 
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
 
Kryteria kwalifikacyjne
-  posiadanie tytułu zawodowego lekarza weterynarii,
-  udokumentowane osiągnięcia naukowe w dyscyplinie weterynaria,
-  dorobek naukowy wynoszący min. 50 pkt. za prace oryginalne i przeglądowe z listy A wykazu
   MNiSW z 2016 roku,
-   doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
-   znajomość języka angielskiego oraz polskiego w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć
   dydaktycznych.
        
Wykaz dokumentów:
 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu lekarza weterynarii.
 5. Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW).
 6. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego nowożytnego, a w przypadku cudzoziemców – polskiego (wydany przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie).
 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ww. ustawy.
 8. Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
 9. Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie weterynaria.  
 10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie.
 11. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 
Informacje:
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14,
  w terminie do dnia 07.09.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.09.2019 r.
 
  
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wytworzył:
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
07.08.2019
Data publikacji:
09.08.2019 10:06
Data aktualizacji:
26.05.2020 12:10
Liczba wyświetleń:
1773
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Diagnostyka wynik konkursu.pdf314.34 KB