Nr 553 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 
UCHWAŁA Nr 553
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 
Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) ustala się, co następuje:
 
§ 1
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza  procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinach, dla których Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.
 
§ 2
1.  Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wszczęte między 1 października 2018 r.
    a 30 kwietnia 2019 r., prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
    naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. z 2017 r.,
    poz. 1789).
2.  Postępowanie niezakończone nadaniem stopnia doktora habilitowanego po 31 grudnia 2021 r.
    decyzją administracyjną rady naukowej dyscypliny zostanie umorzone.
 
§ 3
1.  Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wszczęte po 1 października 2019 r.
    prowadzi się na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
   
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.).
2.  Szczegółowe zasady postępowania w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 określa
    Załącznik nr 1.
 
§ 4
Stopień doktora habilitowanego nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej.
 
§ 5
Rada naukowa dyscypliny wszczyna i przeprowadza postępowanie, powołuje komisję habilitacyjną
i nadaje stopień doktora habilitowanego.
 
§ 6
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
23.09.2019 17:34
Data aktualizacji:
30.09.2019 10:17
Liczba wyświetleń:
2731
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalUchw553.doc84 KB
Uchw553.pdf349.31 KB