Nr 552 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 
UCHWAŁA Nr 552
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora
 
Na podstawie art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z poźn. zm.) ustala się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza procedury postępowania
    w sprawie nadania stopnia naukowego doktora i stopnia doktora w zakresie sztuki (zwanego dalej
    stopniem doktora) w dyscyplinach, w których Uniwersytet posiada uprawnienia do nadawania
    stopnia doktora.
2.   Procedurę stosuje się w trzech trybach:
     1)  eksternistycznym, na postawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
         i nauce
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), stanowiącym Załącznik nr 1,
     2)  kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich, stanowiącym Załącznik nr 2,
     3)  kształcenia doktorantów w ramach studiów doktoranckich, dla postępowań wszczętych
         po 30 września 2019 roku, stanowiącym Załącznik nr 3.
3.   W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020
    i ubiegają się o nadanie stopnia doktora, stosuje się tryb, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
    z zastrzeżeniem art. 179 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę
    – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669, z późn. zm.).
4.   Procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w stosunku do osób, które rozpoczęły
    studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i w przypadku których wszczęto
    przewód doktorski w terminie do 30 kwietnia 2019 roku, stosuje
się na podstawie ustawy z dnia
    14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
    sztuki
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1789).
 
§ 2
1.   Stopień naukowy nadaje się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej lub tylko  w dziedzinie nauki.
2.   Stopień w zakresie sztuki nadaje się w dziedzinie sztuki i dyscyplinie artystycznej.
 
§ 3
1.   Rada naukowa dyscypliny wszczyna postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora,
    przeprowadza wszystkie czynności z tym związane i nadaje stopień doktora.
2.   Przewodniczący rady naukowej dyscypliny przedstawia wniosek w sprawie wszczęcia
    postępowania, o którym mowa w ust. 1 oraz sprawuje nadzór nad prawidłowym jego przebiegiem.
 
§ 4
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się prorektorowi właściwemu ds. nauki.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
23.09.2019 19:30
Data aktualizacji:
30.10.2019 14:04
Liczba wyświetleń:
5947
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw552.pdf1.06 MB
Zal1Uchw552.pdf196.13 KB
Zal2Uchw552.pdf145.96 KB
Zal3Uchw552.pdf204.61 KB