Nr 572 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia

 
UCHWAŁA Nr 572
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia
dla określonego poziomu i profilu kształcenia
 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego  do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450), na wniosek Rady Wydziału Teologii, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala, co następuje:

 
§ 1
W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia
dla określonego poziomu i profilu kształcenia
, określającym efekty kształcenia dla kierunku teologia (studia jednolite magisterskie, profil ogólnoakademicki), pkt. 6 otrzymuje brzmienie: 6. Praktyka: Program studiów,
w zależności od zakresu kształcenia, przewiduje realizację praktyki w wymiarze 320 godzin (18,5 ECTS)
lub praktyki przygotowującej do wykonywania zawodu nauczyciela w wymiarze 240 godzin (16 ECTS),
lub praktyki związanej z formacją kapłańską w wymiarze 390 godzin (20 ECTS). Celem praktyk jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych związanych z teologią, a także w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela nabycie odpowiednich kwalifikacji nauczycielskich lub w przypadku zakresu kształcenia w ramach formacji kapłańskiej nabycie odpowiednich kwalifikacji duszpasterskich. Praktyki, w zależności od zakresu kształcenia, realizowane są w instytucjach świeckich lub kościelnych zajmujących się działalnością charytatywną, parafiach rzymskokatolickich, a także
– w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Realizacja praktyk przebiega pod kontrolą wydziałowego opiekuna praktyk. Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy dokumentacji złożonej przez studenta, a także w przypadku zakresu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela analizy wybranych zajęć lekcyjnych prowadzonych przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik praktyk, w którym dana instytucja potwierdza rozpoczęcie i zakończenie praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię.”
 
§ 2
Rada wydziału dostosuje program studiów do zmiany, o której mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
24.09.2019 17:51
Data aktualizacji:
26.09.2019 12:16
Liczba wyświetleń:
1145
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw572.pdf102.23 KB