Nr 573 z dnia 20 września 2019 roku zmieniająca Uchwałę Nr 215 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja...

 
UCHWAŁA Nr 573
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2019 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 215 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia
dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa i Administracji), dietetyka, leśnictwo, nauki o rodzinie, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ze zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 roku w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1450), na wniosek Rady Wydziału Teologii, pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Dydaktycznych, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie uchwala, co następuje:
 
§ 1
W załączniku Nr 7 do Uchwały Nr 215 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 października 2017 roku w sprawie zmiany profilu kształcenia i określenia efektów kształcenia dla praktycznego profilu kształcenia kierunków: administracja (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych
w Ełku), bezpieczeństwo wewnętrzne (Wydział Prawa i Administracji), dietetyka, leśnictwo, nauki o rodzinie, towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, określającym efekty kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie (studia drugiego stopnia, profil praktyczny), wprowadza się następujące zmiany:
  1)  pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
      „6.  Praktyka. Program studiów przewiduje realizację praktyk w wymiarze 480 godzin
       (25 ECTS, 3 miesiące). Celem praktyk jest poszerzenie i ugruntowanie wiedzy, umiejętności
       i kompetencji społecznych związanych z naukami o rodzinie. Praktyki realizowane są
       w instytucjach i podmiotach społecznych działających na rzecz pomocy małżeństwu i rodzinie. 
       Realizacja praktyk przebiega pod kontrolą wydziałowego opiekuna praktyk. Praktyki podlegają
       obowiązkowemu zaliczeniu na ocenę. Zaliczenie praktyk odbywa się na podstawie analizy
       dokumentacji złożonej przez studenta. Dokumentację stanowi prawidłowo wypełniony dziennik
       praktyk, w którym dana instytucja lub podmiot społeczny potwierdza rozpoczęcie i zakończenie
       praktyk, a zakładowy opiekun praktyk sporządza pisemną opinię.”,
  2)  pkt. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Absolwent: posiada pogłębioną wiedzę z obszarów, które są
       istotne dla rozpoznawania psychologicznych, pedagogicznych czy społecznych problemów
       związanych z funkcjonowaniem rodziny i życiem rodzinnym. Jest przygotowany do podejmowania
       i inicjowania działań wspierających, profilaktycznych oraz skutecznie rozwiązujących trudności,
       przed którymi stają współczesne rodziny. W zależności od zakresu kształcenia absolwent
       posiada kwalifikacje niezbędne do pracy w charakterze np. asystenta rodziny, doradcy
       i konsultanta w poradniach małżeńskich lub rodzinnych, a także mediatora rodzinnego.”.
 
§ 2
Rada wydziału dostosuje program studiów do zmian, o których mowa w § 1, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2019/2020.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Dorota Januszko
Data wytworzenia:
19.09.2019
Data publikacji:
24.09.2019 18:14
Data aktualizacji:
26.09.2019 12:13
Liczba wyświetleń:
1365
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw573.pdf118.81 KB